صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت (۱۶۰۶۲۵۷۱۰۰۰)

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی (16041018000)

اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور(10031019000)

  اعلام موارد ولادت به سازمان ثبت احوال کشور10031019101

FAQ

SLA

 

ارائه خدمات استحقاق درمان(16062574000)

انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور(18042581000)

ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583000)

  صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج 11022583100

اطلاعات تکمیلی

FAQ

SLA

  صدور  گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج11022583101

اطلاعات تکمیلی

FAQ

SLA

صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج18042583102

اطلاعات تکمیلی

FAQ

SLA

  معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه12012583103

اطلاعات تکمیلی

FAQ

SLA

  ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج18042583104

اطلاعات تکمیلی

FAQ

SLA

  تایید انتقال دانشجویان علوم پزشکی ایرانی خارج به داخل18042583105

اطلاعات تکمیلی

FAQ

SLA

 

ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی (18042579000)