بخش ها

همایش ها و رویدادها

آرشیو
علمی - پژوهشی دوره کارآموزی جامع کرم‌سازی

کارگاه علمی - پژوهشی

دوره کارآموزی جامع کرم‌سازی

علمی - پژوهشی کارگاه جامع تکنیک‌های مولکولی برگزار می‌گردد

کارگاه علمی - پژوهشی

کارگاه جامع تکنیک‌های مولکولی برگزار می‌گردد

علمی - پژوهشی دوره پودمانی آشنایی با اصول نگارش مقالات کیفی

معاونت تحقیقات و فناوری

دوره پودمانی آشنایی با اصول نگارش مقالات کیفی

برگزاری اولین کنگره ملی طب ایرانی در خرداد 1403

مهلت ارسال مقالات 31 فروردین 1403

برگزاری اولین کنگره ملی طب ایرانی در خرداد 1403

خدمات