بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند (مرکز تلفن)

32622000- 31622001

 

تلفن گویا نوبت دهی کلینیک ویژه ولیعصر (عج) 

 31005

 

تلفن کلینیک ویژه ولیعصر(عج)

31622501

 

بیمارستان رازی (مرکز تلفن)

31626000

 

تلفن گویا نوبت دهی کلینیک بیمارستان رازی

31302

 

بیمارستان امام رضا(ع)

31624000- 31624001

 

تلفن گویا نوبت دهی کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا(ع)

31302

 

تلفن گویا نوبت دهی کلینیک بیمارستان ایرانمهر بیرجند

31305

 

مرکز بهداشت بیرجند (مرکز تلفن)

31632800

 

تلفن گویا مرکز بهداشت بیرجند

32430072- 4

 

سامانه تلفنی اورژانس

115