دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند در سال 1364 بصورت وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد راه اندازي و در سال 1365 بصورت دانشكده مستقل و در سال 1372 بصورت دانشگاه درآمد. ابتدا با 50 دانشجوي پزشكي و 30 دانشجوي پرستاري فعاليت خود را آغاز نمود.
در حال حاضر اين دانشگاه متشكل از هشت دانشكده ( پزشكي - پرستاري مامايي -پيراپزشكي-بهداشت-دندانپزشكي-پيراپزشكي و بهداشت فردوس -دانشكده پرستاري و مامايي قاين-دانشكده پرستاري طبس ) ويك آموزشكده ( فوريتهاي پزشكي ) بوده كه داراي 2757 دانشجو در 35 رشته تحصيلي در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي و 197 عضو هيئت علمي مي باشد. اين دانشگاه بعنوان متولي امر بهداشت و درمان در شهرستان خراسان جنوبي نيز شناخته مي شود.
 بيمارستان آموزشي وليعصر (عج) با 224 تخت، بيمارستان امام رضا (ع) با 150 تخت، بيمارستان نهبندان با 32تخت ،بيمارستان  قاين با 120تخت ، بيمارستان فردوس با 96 تخت ،بيمارستان بشرويه با 32 تخت و بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس با 75 تخت  ثابت ارائه كننده كليه خدمات درماني تخصصي و بعضاً فوق تخصصي، 11 مركز بهداشت شهرستان، 33 پايگاه شهري، 48 مركز بهداشتي درماني روستايي، 319 خانه بهداشت فعال ، 51 پايگاه اورژانس شهري و جاده اي،8 آزمايشگاه درون بيمارستاني و يك آزمايشگاه رفرانس را تحت پوشش دارد.
مركز اطلاع رساني پزشكي آن متشكل از كتابخانه مركزي 9661 عنوان كتاب فارسي (21805  نسخه ) ، 2655 عنوان كتاب لاتين (3458 نسخه) 244 عنوان نشريه فارسي (4113 نسخه) ، 1269عنوان رسانه لاتين(2041نسخه رسانه لاتين)،379 عنوان رسانه فارسي(858 نسخه رسانه فارسي)، 38 عنوان جزوه فارسي(489 نسخه جزوه فارسي)، 312 عنوان نشريه فارسي(5730 نسخه نشريه فارسي)، 372 عنوان نشريه لاتين (6007 نسخه )، 705 عنوان پايان نامه فارسي(706 نسخه پايان نامه فارسي)، 7 عنوان طرح تحقيقاتي فارسي (7نسخه طرح تحقيقاتي فارسي)  و 41دستگاه كامپيوتر پيشرفته در محل كتابخانه و 14 دستگاه در محل كلاس كامپيوتر  متصل به شبكه اينترنت و اشتراك صدها ژورنال الكترونيك و بانكهاي اطلاعاتي معتبر در زمينه علوم پزشكي است. همچنين اين دانشگاه  داراي 15 آزمايشگاه و كارگاه آموزشي و3 آزمايشگاه تحقيقاتي ويژه دانشجويان  است.
اهم نشريات دانشگاه عبارتند از: مجله علمي پژوهشي دانشگاه، مجله علمي پژوهشي دانشكده پرستاري - مامايي ،  ماهنامه خبري روابط عمومي و 6 نشريه فعال دانشجويي.
فعاليتهاي پژوهشي: تعدادكتب تاليف و ترجمه شده 58 جلد ، طرحهاي تحقيقاتي 590 طرح ، تعداد مقالات داخلي و خارجي 250 مقاله
همچنين اين دانشگاه داراي 6 خوابگاه ملكي وابسته به دانشگاه (2 خوابگاه خواهران،3 خوابگاه برادران و 1خوابگاه متأهلين ) مي باشد.
در دفتر افتخارات اين دانشگاه تعدد كسب مقامهاي برتر كشوري دانشجويان و نيز ارتقاء سطح خدمات بهداشت و درمان قابل توجه است.