نام

آدرس

تلفن

دورنگار

لینک تماس با پرسنل

خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان آیت الله غفاری – دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

۰۵۶۳۲۳۹۵۰۰۰

۰۵۶۳۲۰۴۸۳۲۱

 

 دانشگاه علوم پزشکی -سازمان مرکزی - طبقه دوم

۰۵۶۳۲۳۹۵۰۱۰

05632381100

 

دانشگاه علوم پزشکی- معاونت آموزش و تحقیقات – طبقه دوم

۰۵۶۳۲۳۹۵۶۰۰

05632381104

 

خیابان ۱۵ خرداد، حد فاصل خیابان مدرس و توحید، جنب اداره کل بیمه سلامت

۰۵۶۳۲۳۹۵۴۰۰

05632381102

 

دانشگاه علوم پزشکی – سازمان مرکزی –طبقه اول

۰۵۶۳۲۳۹۵۱۰۰

05632381101

 

دانشگاه علوم پزشکی – ساختمان معاونت آموزش و تحقیقات – طبقه سوم

۰۵۶۳۲۳۸۱۲۰۰

05632381220

 

دانشگاه علوم پزشکی – معاونت فرهنگی دانشجویی

۰۵۶۳۲۳۹۵۳۰۱

۰۵۶۳۲۴۳۰۱۴۲

 

خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان معلم میدان مادر – معاونت غذا و دارو

۰۵۶۳۲۳۹۵۷۰۲

۰۵۶۳۱۶۳۱۱۱۴

 

دانشگاه علوم پزشکی - سازمان مرکزی - طبقه همکف

۰۵۶۳۲۳۸۱۳۴۲

۰۵۶۳۲۳۸۱۳۹۹

 

 

 

ارتباط با ما