دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
1399/03/19
مقررات مربوط به استفاده ازمانکن ها
مقررات مربوط به استفاده ازمانکن ها

 

1-تکنیک صحیح انجام کار بروی مانکن یامولاژرا به روش صحیح توسط استاد مربوطه آموزش دیده وبعد آن را بروی مانکن انجام دهید تا به وسایل آسیبی نرسد.

2-درحفظ وسایل وتمیزنگه داشتن آنها کوشا باشید.در صورت تخریب وسایل، دانشجو ملزم به تهیه آن خواهید بود.

3-بدلیل گران وحساس بودن مانکنها ووسایل مرکز ،از دست کاری آنها خودداری نموده و.درصورت جابجا کردن مانکنها ،دقت لازم رابعمل آورده تااز افتادن وصدمه به وسایل جلوگیری گردد.

4-پس از تدریس یا تمرین مهارتها ،دانشجویان به صورت نوبتی موظف به جمع آوری وسایل ومرتب کردن وسایل هستند.برای هر وسیله جای بخصوصی در نظر گرفته شد که بااتیکت مشخص شده است.

5-ازانداختن اشیاءتیز وبرنده درداخل سطلها خودداری نموده وازوسایل درب دار مخصوص استفاده شود.

6-جهت یادداشت ازنکات گفته شده درکلاس از مداداستفاده شود.استفاده ازخودکار آبی بدلیل آسیب دیدن پوست مانکنها ممنوع است.

Powered by DorsaPortal