دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
1399/03/19
مقررات مربوط به ورود درمرکز
مقررات مربوط به ورود درمرکز

 

1- تعویض لباس دانشجو دراتاق رختکن انجام گرفته ولباسها ووسایل در داخل کمدهایی که دارای کلید می باشدقرارداده میشود.به هیچ عنوان دانشجو حق بردن وسایل شخصی وبویژه گوشی همراه را به داخل اتاقها ندارد.

2- بعد ازخروج ازمرکز کلید کمدها مجددا ،بروی آنها گذاشته میشودودانشجو به هیچ عنوان حق خارج کردن کلید کمد ازمرکز راندارد.

3- از گذاشتن وسایل درراهرو خودداری گردد.

Powered by DorsaPortal