دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
1399/03/19
مقررات مربوط به گروه بندی وحضور درکلاس
مقررات مربوط به گروه بندی وحضور درکلاس

 

1-گروه بندی دانشجویان درابتداتوسط اساتیدگروه انجام گردیده و بعداز آن دانشجو حق جابجا کردن گروه عملی را ندارد.

2-برنامه کلاس ،گروه بندی وساعات تمرین توسط کارشناس پراتیک ونماینده کلاس اطلاع رسانی میشود.

3-حضور دانشجویان درکلیه کلاسهای عملی ضروری بوده وبه هیچ عنوان غیبت پذیرفته نیست.

4-کلاسهای این مرکز راس ساعت برگزار میگرددو5دقیقه بعد از آن درب مرکز بسته خواهد شد.

5-درکلاس های عملی مهارتهای پرستاری، مبحث درس توسط استادمربوطه برروی مانکن نمایش داده میشود .دانشجو موظف است بادقت به مراحل وچگونگی اجام تکنیک توجه کند.

6-ساعاتی نیز برای تمرین تکنیکها درنظرگرفته شده که دانشجو درحضور کارشناس مرکز وبااستفاده از چک لیست استاندارد ،مهارتهای آموخته شده راتمرین کند.

7-فرم تاییدتمرین (حداقل 15ساعت)برای هرنفر جهت مجاز شدن به ازمون آسکی الزامی است وتوسط مسئول پراتیک تکمیل میگردد.

8-لازم است دانشجو جهت آماده شدن برای ورود به عرصه بالین ،درتمام مدت انجام تکنیکها بایستد.

 
Powered by DorsaPortal