خدمات قابل ارائه
خدمات قابل ارائه به مردم در حوزه هاي معاونت توسعه دانشگاه


مديريت توسعه سرمايه انساني


عنوان خدمت


توضيحات


ثبت مرخصي و ماموريت پرسنل حوزه هاي رياست و معاونت توسعه در سيستم حضور و غياب


برگه هاي مرخصي و ماموريت ارسال شده در سيستم اتوماسيون ( كارتابل مرخصي و ماموريت ) توسط كارشناسان مديريت توسعه دريافت و در سيتم حضور و غياب ثبت مي گردد


تنظيم ليست اضافه كاري و نظام نوين و .... نيروهاي رسمي ، پيماني و قراردادي در طول سال


ليستهاي كاركرد پرسنل هر ماهه به مديران حوزه ارسال و پس از جمع آوري ميزان پيشنهادي اضافه كار و تاييد معاونت محترم ليست نهايي تنظيم و به مديريت امور مالي جهت پرداخت ارسال مي گردد


صدور كارت حضور و غياب پرسنل


كاركنان جديد الورود پس از اعلام شروع بكار از واحد مربوطه و يا كاركناني كه به هر دليل كارت تايمكس آنان غير قابل استفاده باشد به مديريت توسعه مراجعه و كارت جديد حضور و غياب براي آنان صادر مي گردد


كنترل و بروز نمودن سيستم حضور و غياب نسبت به ورود و خروج پرسنل با همكاري انتظامات دانشگاه


ليست كاركناني كه بدون زدن كارت تايمكس از دانشگاه خارج مي شوند و يا ساعت پاس شخصي و اداري آنها بايستي اصلاح گردد و كاركناني كه كارت خود را فراموش كرده اند بصورت روزانه براي ثبت و بروز نمودن و اصلاح در سيستم حضور و غياب به مديريت توسعه ارسال مي گردد


تنظيم شيفت هاي كاري پرسنل واحد هادر نرم افزار حضور و غياب با نظر مديران واحد ها


كاركنان شيفتي مانند سلف ، تاسيسات ، عصر كتابخانه ، اطلاعات دارويي و ... و همچنين انواع متقاضيان استفاده از خدمت پاره وقت يا پاس شير و ..... پس از هماهنگي مدير واحد به كارشناسان توسعه مراجعه و شيفت خاصي جهت آنان در سيستم تعريف مي گردد


تهيه و تدوين آمار و گزارشات درخواستي استانداري و وزارتخانه


كليد ي آمار و مكاتباتي كه نياز به جمع آوري اطلاعات از حوزه هاي مختلف و مديران واحدها دارد توسط كارشناسان مديريت توسعه يكپارچه و سپس به وزارتخانه ارسال مي گردد


پيگيري و ارجاء نامه هاي واصله به مديريت توسعه سرمايه انساني


كليدي مكاتبات مربوط به شروع بكار ، ماموريت و درج مدرك و مرخصي و ماموريت و .... بايستي از طرف كارتابل مديريت توسعه به واحدها و كارشناسان مربوطه ارسال گردد


تهيه و اصلاح پيش نويسها و توليد نامه هاي مربه مديريت منابع انساني


تهيه پيش نويسهاي حسب مورد و توليد نامه ها پس از پاراف مدير محترم توسعه توسط كارشناسان توسعه انجام مي شود


انجام امور مربوط به دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهاد هاي دانشگاه


كليه امور مربوط به سيستم نظام پيشنهادهاي دانشگاه توسط كارشناسان مديريت توسعه( خانم رزگي و آقاي كريمي ) انجام مي شود


انجام امور مربوط به دبيرخانه كميته احصاء و اصلاح فرآيندها و طرح تكريم ارباب رجوع


كليه ي پيگيري امور مربوط به تكريم ارباب رجوع و فرمهاي نظر سنجي كه بصورت دستي يا الكترونيكي تكميل گرديده، توسط كارشناسان مديريت توسعه انجام مي گردد


ثبت نام از متقاضيان طرح و پيام آوران بهداشت


كليه فارغ التحصيلان رشته هاي مشمول خدمت پزشكلن و پيراپزشكان وزارت بهداشت جهت انجام خدمات قانوني خويش در اين دانشگاه بايستي بصورت الكترونيكي فرم مربوطه را تكميل نمايند


صدور معرفي نامه شروع به طرح يا پيام آوري


پس از دريافت تاييديه تحصيلي ( بصورت الكترونيكي) بررسي مدارك متقاضيان طرح و اعلام نياز واحد هاي دانشگاه ابلاغ طرح صادر مي گردد.


صدور انواع معافيت هاي قانوني مشمولين طرح


پس از دريافت تاييديه تحصيلي ( بصورت الكترونيكي) و بررسي مدارك متقاضيان معافيت از طرح و استعلام هاي قانوني در صورت وجود شرايط معافيت (تك فرزند بودن ، فرزند جانباز بالاي 50 در صد و ...) ، اين گواهي صادر مي گردد


تنظيم و نشر آگهي هاي استخدامي و جذب نيرو بر اساس مجوز هاي تخصيص يافته


پس از تخصيص مجوز هاي استخدامي و برآورد نياز هاي دانشگاه برابر مقررات نسبت به تنظيم و نشر آگهي استخدام اقدام مي گردد


برگزاري آزمون هاي استخدامي و جذب نيرو


پس از ثبت نام متقاضيان و بررسي اوليه مدارك ارسالي آزمون استخدامي برابر ضوابط تعيين شده برگزار ميگردد


تشكيل پرونده جهت پذيرفته شدگان نهايي آزمون ها و انجام مكاتبات اداري


پس از اعلام نتايج نهايي توسط هسته گزينش دانشگاه پرونده پذيرفته شدگان تشكيل و مكاتباتي از قبيل گواهي عدم سوء پيشينه و تعهد محضري و گواهي تندرستي و .... تشكيل ميگردد.


صدور احكام استخدامي


پس از شروع بكار نيروهاي جديدالورود احكام استخدامي برابر مقررات صادر ميگردد


تبديل وضعيت پرسنل پيماني به رسمي آزمايشي بر اساس قوانين مربوطه


طبق مصوبه هيات امنا پرسنل پيماني واجد شرايط ( حداقل 3 سال سابقه خدمت و رضايت از عملكرد و ...... ) جهت تبديل وضعيت به هسته گزينش دانشگاه معرفي مي گردند


تبديل وضعيت پرسنل رسمي آزمايشي به رسمي قطعي بر اساس قوانين مربوطه


طبق مصوبه هيات امنا پرسنل رسمي آزمايشي واجد شرايط ( حداقل 1 سال سابقه رسمي آزمايشي و رضايت از عملكرد و ...... ) جهت تبديل وضعيت به هسته گزينش دانشگاه معرفي مي گردند


بررسي و تاييد اوليه پرونده كاركنان داراي شرايط ارتقاء رتبه يا طبقه


پرسنلي كه واجد شرايط ارتقاء رتبه يا طبقه مي باشند پس از ثبت اطلاعات اوليه در سامانه ارتقاء رتبه و طبقه وزارت ، اطلاعات وارد شده توسط واحد كارگزيني بررسي و پس از تاييد به واحد تشكيلات و طبقه بندي مشاغل ارسال ميگردد


صدور كليه احكام پرسنلي


كليه احكام پرسنلي اعم از افزايش حقوق ابتداي سال – ارتقاء رتبه –ارتقاء طبقه و غيره پس از دريافت بخشنامه ها و صورتجلسات مربوطه برابر قوانين صادر و به پرسنل ابلاغ مي گردد


بررسي پرونده پرسنل در شرف بازنشستگي


توضيحات


تنظيم فرم تعيين حقوق و مزاياي پرسنل بازنشسته و ارسال آن به سازمان بازنشستگي


توضيحات


صدور ابلاغيه هاي برقراري كمك هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان


توضيحات


انجام مكاتبات بازنشستگان جهت پرداخت پاداش ؛ هزينه سفر و ......


توضيحات


انجام كليه مكاتبات مربوط به تغيير صندوق بيمه بازنشستگي پرسنل


توضيحات


صدور معرفي نامه هاي ضريب كا و متعهدين خدمت

توزيع فرمهاي ارزشيابي كاركنان بين واحدهاي ذيربط و پيگيري امر تا حصول نتيجه


توضيحات


بررسي و تاييد فرم هاي ارزشيابي ارسالي از واحد ها


توضيحات


بررسي و تاييد فرم هاي تمديد ضوابط استخدام پيماني پرسنل مشمول


توضيحات


ثبت مرخصي هاي استعلاجي و استحقاقي در سيستم پرسنلي


توضيحات


صدور احكام استعلاجي پرسنل


توضيحات


كنترل وضعيت مرخصي هاي ذخيره شده و صدور وضعيت مرخصي پايان سال


توضيحات


صدور ابلاغيه هاي پرداخت ذخيره مرخصي منجر به بازنشستگي


توضيحات


صدور ابلاغيه هاي پرداخت كمك هزينه هاي فوت و ازدواج


توضيحات


مطالعه درخواست هاي انتقال – ماموريت و مرخصي بدون حقوق و بررسي مدارك كاركنان


توضيحات


جمع آوري سوابق و اطلاعات پرسنل انتقالي و مامور


توضيحات


صدور ابلاغ تعيين محل خدمت پرسنل مذكور و احكام انتقال و ماموريت


توضيحاتمديريت نوسازي و تحول اداري


عنوان خدمت


توضيحات


بررسي وتاييد پرونده هاي ارتقاء رتبه شغلي درسطح پايه وارشد


همكاراني كه سنوات آنها براساس تجربه در سطح پايه و ارشد و آموزشهاي گذرانده شده آنها براساس بخشنامه صادره از وزارت باشد بررسي مي شود و صورتجلسه شده و تاييد مي شود و به كارگزيني ارسال مي شود.


بررسي وتاييد پرونده هاي ارتقاء رتبه شغلي درسطح خبره وعالي وارسال آنهابه مركزتوسعه وزارت جهت تاييدنهايي


همكاراني كه سنوات آنها براساس تجربه شرايط ارتقاء خبره و عالي را دارا مي باشند كتبا" به افراد اعلام مي شود كه از طريق سامانه ارتقاء رتبه تكميل نموده و پس از بررسي و تاييد به وزارت خانه ارسال مي شود.


بررسي مستندات پرونده هاي رتبه شغلي درسطح عالي وسپس طرح دركميسيون تحول اداري دانشگاه


سنوات و تجربيات در رتبه عالي ابتداء به واحد تشكيلات ارسال و پس از بررسي كميسيون تحول اداري مطرح و پس از تاييد در سامانه ارتقاء تكميل نموده و از طريق سامانه به وزارت ارسال مي گردد .


انجام وتاييد پرونده هاي كميته اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل (تغييرعناوين ودرج مدارك تحصيلي)


خلاصه پرونده هاي افرادي كه درج مدرك و يا تغيير پست دارند براساس شرايط طبقه بندي مشاغل بررسي و صورتجلسه مي شود و ارسال به كارگزيني


بررسي وتاييدپرونده هاي كميته اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل (ارتقاء طبقات)


خلاصه پرونده هاي افرادي كه از طبقه استحقاقي برخوردار هستند را ابتداي هر سال بررسي شده و صورتجلسه شد و تاييد و ارسال به كارگزيني


برگزاري كميته اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل در سال حداقل 8جلسه


تشكيل كميته هاي طرح طبقه بندي مشاغل براساس شرايط احراز – مدارك تحصيلي


پيگيري وتهيه بانك اطلاعاتي مديران باهمكاري نيروي انساني


از آن جايي كه وجود بانك اطلاعاتي مديران يكي از اقداماتي است كه در شاخصرعايت ضوابط انتخاب و انتصاب مديراندر محور برنامه مديريت سرمايه انساني ارزيابي عملكرد دانشگاهداراي امتيازمي باشد اين مورد با همكاري نيروي انساني پيگيري و تهيه شد . با تهيهاين بانك اطلاعاتي ، اطلاعات مربوط به سوابق شغلي ، خدمتي و .... افرادي كه دوره هاي مورد نياز جهت اخذ پست هاي مديريتي را گذرانده اند لحاظ شده و مي توان درانتصابات و تخصيص پست ها مورد استفاده قرار گيرد


پيگيري امور مربوط به ارزيابي عملكرد دانشگاه در شاخص هاي عمومي و اختصاصي


شاخص هاي ارزيابي عملكرد عمومي و اختصاصي دانشگاه تفكيك شده و به واحدهاي مختلف ارسال گرديده ، طي جلسه آموزشيبا عنوان " ارزيابي عملكرد و شاخص هاي مبتني بر اصلاح نظام اداري " كه با همكاري كارشناسان استانداري تشكيل شد مواردبراي مديران و همكاران حوزه هاي مختلف توضيح داده شد


پيگيري امور مربوط به جلسات كميسيون تحول اداري


پيگيري موارد مربوط به ارتقاءرتبه عالي افراد ( 13 مورد ) ، امتيازدهي شاخص هاي عمومي و اختصاصي ضوابط انتخاب و انتصاب مديران( 2 مورد )و ...انجام گرديده است


برگزاري دوره آموزشي شغلي، عمومي و بهبود مديريت


با توجه به نياز سنجي انجام شده در ابتداي سال كليه واحدها اقدام به برگزاري دوره هاي مصوب شغلي ، عمومي و بهبود مديريت مي نمايند .


تشكيل جلسه كميته اجرايي آموزش بصورت ماهيانه


كليه موارد آموزشي ( نامه هاي واصله از واحدها ، تاييد گواهينامه هاي آموزشي ، تاييد منابع دوره هاي آموزشي و تاييد دوره هاي آموزشي ابلاغي و موارد متفرقه ديگر ) در كميته اجرايي آموزش و توانمندسازي مطرح و تصويب مي شود


نظارت بر اجرا و برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري و غير حضوري


كليه دوره هاي آموزشي مصوب توسط كارشناسان و رابطين آموزش هر حوزه مورد نظارت و ارزيابي قرارمي گيرد


برنامه ريزي جهت برگزاري دوره توجيهي بدو خدمت براي نيروهاي جديدالاستخدام (رسمي ، پيماني و قراردادي ) درهرسال حداقل يك نوبت


دوره توجيهي بدو خدمت هر ساله در شش ماهه اول يا دوم سال براي نيروهاي جديد الاستخدام ( رسمي ، پيماني و قراردادي ) و همكاراني كه موفق به شركت در دوره مذكور نشده و يا در دوره شركت و حد نصاب نمره را كسب ننموده اند برگزار مي گرددمديريت خدمات پشتيباني


عنوان خدمت


توضيحات


برگزاري كميسيون مناقصه ومزايده به كليه شبكه ها معاونت هاوبيمارستان ها


توضيحات


تنظيم صورتجلسات مناقصات ، برگزاري كميته فني بازرگاني ، ابلاغ به شركت هاي برنده ، اخذ ضمانت نامه بانكي


توضيحات


تنظيم اصلاحيه هاي قراردادهاي واحدهاي تابعه (اعم از افزايش ، كاهش ناشي از قانون كار ، اختيارات قراردادها ،، نيازهاي طرفين قرارداد و ابلاغ آن ها


توضيحات


انعقاد قراردادهاي واحدهاي تابعه مربوط به استعلامات ياپشتيبانيواگذاري ، خريد كالا


توضيحات


انجام فرايند مجوز ترك تشريفات وتنظيم صورت جلسات مربوطه


توضيحات


همكاري در تهيه اسناد استعلام مربوط به بيمه هاي دانشگاه (خودرو ، تمام خطر ، تكميلي درمان ) و انعقاد قرارداد بيمه دانشگاه


توضيحات


هماهنگي وبرنامه ريزي برگزاري جلسه / كارگاه در مجتمع خدماتي رفاهي سلامت (باغ فتح )


توضيحات


ساماندهي وضعيت قرارداد بوفه وانتشارات و هماهنگي انعقاد قرارداد آن با توجه به آغاز سال تحصيلي جهت ارائه خدمات به دانشجويان


توضيحات


پيگيري لازم در خصوص انجام استعلام مربوط به بيمه شخص ثالث و بدنه خودرو هانيز تمام خطر اموال دانشگاه و انعقاد قرارداد


توضيحات


پيگيري لازم در خصوص انعقاد بيمه تكميلي درمان دانشگاه


توضيحات


خريد كليه اقلام مربوط به واحدهاي مختلف سازمان مركزي(حوزه رياست ، معاونت توسعه ، حفاظت فيزيكي ودپروژه هاو...)


توضيحات


خريد كليه اقلام مورد نياز مجموعه رفاهي سلامت به صورت تمام وقتصبح وعصر (جهت نهار پرسنل ، مراسم عروسي ، تعميرات )


توضيحات


تنظيم و پيگيري كليه قبوض دانشگاه قبض اينترنت ، آب ، برق ، گاز ، تلفن )


توضيحات


ارسال آنلاين اطلاعات مالياتي دردر سامانه آنلاين اطلاعات موديان مالياتي اداره امور مالياتي كشور


توضيحات


برگزاري وتنظيم استعلام قيمت مربوط به معاملات سطح متوسط به عنوان مثال (استعلام البسه ي مربوط به پرسنل حفاظت فيزيكي ، استعلام آنتي ويروس ، اداره آمار و فناوري اطلاعات و..... )


توضيحات


هماهنگي و تهيه بليط هواپيما براي همكاران جهت ماموريت هاي خارج استاني


توضيحات


هماهنگي هاي مربوط به جلسات و كلاس هاي آموزشي درسالن هاي دانشگاه ( سالن شهيد رحيمي ، سالن فجر و .....)


توضيحات


خدمات


توضيحات


خدمات


توضيحات

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/13
تعداد بازدید:
2434
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal