دوره هاي آموزشي واحد مامايي

 

دوره هاي برگزار شده توسط معاونت درمان در سال 94

  

گروه هدف

مكان برگزاري

تاريخ برگزاري

مدت دوره

نحوه برگزاري

نوع دوره

عنوان دوره

رديف

ماما-پزشكان زنان-راديولوزي

سالن اجتماعات بيمارستان ولي عصر (عج)

25/09/94

6 ساعته

حضوري

شغلي

كارگاه ارزيابي سلامت جنين

1

ماما-هوشبري-پرستار-متخصص زنان-متخصص بيهوشي

سالن اجتماعات بيمارستانولي عصر (عج)

94/10/24

6 ساعته

حضوري

شغلي

كارگاه خونريزي وشوك

2

ماما

سالن اجتماعات معاونت درمان

17/03/94

12 ساعته

حضوري

شغلي

كارگاه اورزانس هاي مامايي

3

ماما

 

سالن اجتماعات معاونت درمان

12 ساعته

حضوري

شغلي

جمايت طلبي از مادران 

4

 

سالن اجتماعات معاونت درمان

12/05/94

6 ساعته

حضوري

شغلي

استانداردبلوك زايمان

5

 

سالن اجتماعات معاونت درمان

18/07/94

6 ساعته

حضوري

شغلي

احيا نوزاد

6

 

سالن اجتماعات معاونت درمان

20/07/94

6ساعته

حضوري

شغلي

احيا بالغين

7

 

سالن اجتماعات معاونت درمان

18/08/94

6 ساعته

 

 

 

8

 

پرتال دانشگاه-الكترونيكي

26/08/94

3/09/94

20 ساعته

 

 

 

9

 

پرتال دانشگاه-الكترونيكي

25/09/94

2/10/94

20 ساعته

 

 

 

10

 

 

30/10/

 

20 ساعته

 

 

 

11

 

 

رديف

عنوان دوره

نوع دوره

تاريخ

مدت دوره

نحوه برگزاري

مكان برگزاري

گروه هدف

1

كارگاه برنامه نويسي عملياتي

بهبود مديريت

16-15/02/94

16 ساعته

حضوري

سالن اجتماعات معاونت درمان

مديران و كارشناسان

2

كارگاه زايمان فيزيولوژيك

شغلي

11-2/03/94

60 ساعته

حضوري

سالن اجتماعات معاونت درمان

ماما

3

كارگاه ارتقاء فرايند و بهبود كيفيت

بهبود مديريت

17/03/94

8 ساعته

حضوري

سالن اجتماعات معاونت درمان

مديران و كارشناسان

4

خونريزي پس از زايمان و چسبندگي جفت

شغلي

21/05/94

28/05/94

10 ساعته

غير حضوري

پرتال دانشگاه-الكترونيكي

ماما

5

امداد هوايي

شغلي

12/05/94

8 ساعته

حضوري

سالن اجتماعات معاونت درمان

پرسنل فوريتها-پرسنل باليني

6

Crystal-Report

 

شغلي

18/07/94

16 ساعته

حضوري

سالن اجتماعات معاونت درمان

كارشناسان فناوري اطلاعات

7

SQL Server

شغلي

20/07/94

16 ساعته

حضوري

سالن اجتماعات معاونت درمان

كارشناسان فناوري اطلاعات

8

نحوه برخورد با فرد معتاد

شغلي

18/08/94

6 ساعته

حضوري

سالن اجتماعات معاونت درمان

كارشناسان باليني و ستادي

9

راهنماي باليني پرستاري ج1

شغلي

26/08/94

3/09/94

20 ساعته

غير حضوري

پرتال دانشگاه-الكترونيكي

پرستار- اتاق عمل-هوشبري-فوريت پزشكي-بهيار-ماما

10

راهنماي باليني پرستاري ج2

شغلي

25/09/94

2/10/94

20 ساعته

غير حضوري

پرتال دانشگاه-الكترونيكي

پرستار- اتاق عمل-هوشبري-فوريت پزشكي-بهيار-ماما

11

راهنماي باليني پرستاري ج3

شغلي

30/10/94

2/11/94

20 ساعته

غير حضوري

پرتال دانشگاه-الكترونيكي

پرستار- اتاق عمل-هوشبري-فوريت پزشكي-بهيار-ماما

12

خونريزي پس از زايمان و چسبندگي جفت

شغلي

17/09/94

10 ساعته

غير حضوري

پرتال دانشگاه-الكترونيكي

ماما

 
كارگاه شوك
 

تخصص سخنران

نام ونام خانوادگي سخنران

عنوان سخنراني

ساعت

تاريخ برنامه


تلاوت قران مجيد

7.30-7.45

25/10/ 1394


معاونت محترم درمان

آقاي دكتر محمود گنجي فرد

خير مقدم و بيان اهداف كارگاه

7.45-8


متخصص بيهوشي

آقاي دكتر محمود گنجي فرد

تعريف مباني پاتوفيزيولوژيك و تقسيم بندي شوك

8-8.20


متخصص زنان و زايمان

خانم دكتر ناهيد قنبرزاده

شوك هموراژيك

8.20- 8.40


متخصص بيهوشي

خانم دكتر سعيده بابائيان

شوك ناشي از دهيدراتاسيون

8.40- 9


متخصص زنان وزايمان

خانم دكتر زهره خزاعي

كار عملي

(بررسي موارد مرگ مادر ناشي از شوك 1)

9 -10.30


متخصص بيهوشي

خانم دكتر مليحه خسروي

شوك كارديوژنيك و انسدادي

10.30 -10.50


متخصص بيهوشي

اقاي دكتر امير صابر تنها

شوك سپتيك و آنافيلاكتيك و نارسايي آدرنال (شوك توزيعي)

10.50 – 11.15


نماز و ناهار

11.15 -12


متخصص  بيهوشي

خانم دكتر فاطمه شخص  امام پور

مايع درماني                            (كلوئيد و كريستالوئيد ) در شوك

12 – 12.40


متخصص بيهوشي

آقاي دكتر محمود گنجي فرد

داروهاي اينوتروپ در درمان شوك

12.40 -13


متخصص زنان و زايمان

خانم دكتر محبوبه زنگويي

كار عملي

( بررسي موارد مرگ مادر ناشي از شوك2 )

13 – 14.30


پست تست

14.30-14.45 


 


 


 


برنامه تفضيلي كارگاه «ارزيابي سلامت جنين پيش از هفته بيستم بارداري»

تخصص سخنران

نام ونام خانوادگي سخنران

موضوع

ساعت

تلاوت قران مجيد

7.30-7.45

معاون محترم درمان

آقاي دكتر گنجي فرد

خير مقدم و بيان اهداف كارگاه

7.45-8

متخصص راديولوژي 

دانشيار دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

آقاي دكتر عليرضا احسان بخش

بررسي آنورمالي هاي جنين در سه ماهه اول حاملگي

8-8.30

متخصص راديولوژي 

استاد يار دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خانم دكتر نسرين خراشادي زاده

آنورمالي اسكن جنين در سه ماهه دوم حاملگي

8.30- 9

متخصص زنان و مامايي

استاد يار دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خانم دكتر زهره خزاعي

تفسير و ارزيابي NST

9-9.30

كارشناس مامايي

خانم مليحه ذاكري

تفسير NST  و سونوگرافي ها( كار عملي )

9.30-10.45

متخصص راديولوژي 

استاد يار دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

اقاي دكتر عليرضا مير غلامي

بررسي سلامت جنين توسط سونوگرافي داپلر

10.45-11.15

نماز و ناهار

11.15-12

متخصص راديولوژي

استاد يار دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

خانم دكترمهيار محمدي فرد

روشهاي تهاجمي ارزيابي سلامت جنين

12-12.30

متخصص پاتولوژي

استاد يار دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

آقاي دكتر محمود زردست

روشهاي آزمايشگاهي بررسي سلامت جنين

12.30-13

متخصص راديولوژي

دانشيار دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

اقاي دكتر عليرضا احسان بخش

بررسي سونوگرافي داپلر و روشهاي آزمايشگاهي

(كار عملي )

13-14.15

پست تست   

14.15-14.30

25/09/1394

مكان برگزاري: خيابان شهيد بهشتي3 طبقه چهارم سالن اجنماعات معاونت درمان

 

 

برنامه سمينار اورژانس هاي مامايي

16/10/4139 و 17/10/1394

 

تاريخ

زمان

موضوع

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

16/10/1394

35/7-30/7

تلاوت قران كريم

45/7-35/7

بيان اهداف خير مقدم و معارفه

خانم دكتر خزاعي

مدير گروه زنان

30/8-45/7

خونريزي نيمه اول حاملگي

خانم دكتر خواجوي

متخصص زنان وزايمان

15/9-30/8

خونريزي نيمه دوم حاملگي

خانم دكتر خواجوي

متخصص زنان وزايمان

00/10-15/9

خونريزي پس از زايمان

خانم دكتر خزاعي

متخصص زنان وزايمان

15/10-00/10

پذيرايي و استراحت

00/11-15/10

وارونگي رحم

خانم دكتر خزاعي

متخصص زنان وزايمان

00/12-00/11

سقط عفوني

خانم دكتر زنگويي

متخصص زنان وزايمان

30/12-00/12

نماز و ناهار

30/13-30/12

عفونت هاي پس از زايمان

خانم دكتر زنگويي

متخصص زنان وزايمان

                          

 

                        

تاريخ

زمان

موضوع

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

17/10/1394

45/7-40/7

تلاوت قران كريم

45/8-45/7

مشكلات اكلامپسي در بارداري و زايمان

خانم دكتر قنبرزاده

متخصص زنان وزايمان

45/9-45/8

اكلامپسي و اختلالات تشنج در بارداري و زايمان

خانم دكتر قنبرزاده

متخصص زنان وزايمان

00/10-45/9

پذيرايي و استراحت

00/11-00/10

فشار خون مزمن در حاملگي

خانم دكتر  قنبرزاده

متخصص زنان وزايمان

00/12-00/11

ترومبوز و مشكلات آن در بارداري و زايمان

خانم دكتر عطايي

متخصص زنان وزايمان

30/12-00/12

نماز و ناهار

30/13-30/12

كبد چرب و كلستاز

خانم دكتر عطايي

متخصص زنان وزايمان

 


 


گروه هدف

مكان برگزاري

تاريخ برگزاري

مدت دوره

نحوه برگزاري

نوع دوره

عنوان دوره

رديف

ماما پرستار-بهيار-

سالن اجتماعات ولي عصر( عج)

30/1/1394

6ساعت

حضوري

شغلي

كارگاه تماس پوست با پوست مادر ونوزادوتغذيه با شيرمادردريك ساعت اول تولد

1

ماما

سالن اجتماعات معاونت درمان

11-2/03/94

60 ساعته

حضوري

شغلي

كارگاه زايمان فيزيولوژيك

2

ماما

پرتال دانشگاه-الكترونيكي

21/05/94

28/05/94

10 ساعته

غير حضوري

شغلي

خونريزي پس از زايمان و چسبندگي جفت

3

ماما

پرتال دانشگاه-الكترونيكي

17/9/1394

10ساعت

غير حضوري

شغلي

خونريزي پس از زايمان وچسبندگي غير طبيعي جفت

4

پزشك زنان-ماما

سالن اجتماعات معاونت درمان

25/9/1394

6ساعت

حضوري

شغلي

ارزيابي سلامت جنين

5

پزشك زنان- ماما

سالن اجتماعات معاونت درمان

9/10/94و10/10/94

18ساعت

حضوري

شغلي

حمايت طلبي درترويج زايمان طبيعي

6

پرسنل      باليني-پرسنل فوريت ها

سالناجتماعاتبيمارستان شهيد چمران

12/10/94و13/10/94

16ساعت

حضوري

شغلي

اورژانس هاي مامايي

7

پرسنل باليني پرسنل فوريت ها

سالن اجتماعات معاونت درمان

16/10/1394و17/10/94

16ساعت

حضوري

شغلي

اورژانس هاي مامايي

8

پرسنل باليني

پرتال دانشگاه -الكترونيكي

21/10/94

20ساعت

غيرحضوري

شغلي

بسته ي خدمتي نوزاد سالم

9

پرسنل باليني

سالن اجتماعات معاونت درمان

24/10/94

6ساعت

حضوري

شغلي

شوك

10

 

 


 
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/10/12
تعداد بازدید:
5185
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal