پرسنل حوزه درمان
 
 معرفي پرسنل حوزه معاونت درمان

 
 
 
 
معاونت درمان
 
سمت: معاون درمان
مدرك تحصيلي: متخصص نورولوژي
تلفن تماس: 32381342-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: jahmadi@bums.ac.ir
 

 

 
سمت: مدير درمان
مدرك تحصيلي: پزشك عمومي
تلفن تماس: 32381310-056
دورنگار: 32235950-056

 

 
سمت: دبير ستاد اجرايي تحول نظام سلامت دانشگاه
مدرك تحصيلي: پزشك عمومي
تلفن تماس: 32381342-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: vejdan_mo@bums.ac.ir
 
 
مهندس امين اله گلرو

سمت: مسئول واحد تجهيزات پزشكي
مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد مهندسي پزشكي بيوالكتريك
تلفن تماس: 32381311-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: amingolrou@bums.ac.ir
 
 
سمت: مسئول فناوري اطلاعات
مدرك تحصيلي: كارشناس كامپيوتر - نرم افزار
تلفن تماس: 32381330-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: afshar@bums.ac.ir
 
 
 
سمت: مسئول تغذيه
مدرك تحصيلي: كارشناس تغذيه
تلفن تماس: 32381327-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: raghebi_so@bums.ac.ir
 

 

 
سمت: روابط عمومي درمان و كارشناس هماهنگي اورژانس
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري و ارشد روانشناسي باليني
تلفن تماس: 32381327-056
دورنگار: 32235950-056

 

 
 
سمت: كارشناس آمار و مدارك پزشكي
مدرك تحصيلي: كارشناس آمار
تلفن تماس: 3238131-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: habibi@bums.ac.ir
 
 
 
سيده مرضيه حسيني
 
سمت: مسئول دفتر
مدرك تحصيلي: ديپلم
تلفن تماس: 32381342-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: hoseyni@bums.ac.ir
 
 
 
اقدس دياني
 
سمت: تايپيست
مدرك تحصيلي: ديپلم
تلفن تماس: 32381342-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: dayyani@bums.ac.ir
 
 
 
زهره علي آبادي
 
سمت: تايپيست
مدرك تحصيلي: كاردان كامپيوتر
تلفن تماس: 32381342-056
دورنگار: 32235950-056
 
 
 
 
سمت: كارشناس فناوري اطلاعات سلامت
مدرك تحصيلي: كارشناس فناوري اطلاعات سلامت
تلفن تماس: 32381337-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل:  @bums.ac.ir
 
 
مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي
 
 
مدرك تحصيلي: پزشك عمومي
تلفن تماس: 32381315-056
دورنگار: 32229065-056
 
 
 
سمت: مسئول امور اداري
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
تلفن تماس: 32381317-056
دورنگار: 32229065-056
ايميل:
abbasi_115@bums.ac.ir
 
 
 
حميدرضا اله پور
 
سمت: كارشناس فوريت ها
مدرك تحصيلي: كارشناس فوريت ها
تلفن تماس: 32381316-056
دورنگار: 32229065-056
ايميل:
allahpoor_115@bums.ac.ir
 
 
 
سمت: مسئول آمار اورژانس 115
مدرك تحصيلي: كاردان كامپيوتر
تلفن تماس: 32381318-056
دورنگار: 32229065-056
ايميل:
misam_rezaei@bums.ac.ir
 
 
سيد مجتبي حسني
 
سمت: مسئول دبيرخانه كميته پدافند غيرعامل
مدرك تحصيلي: كاردان فوريت ها
تلفن تماس: 32381315-056
دورنگار: 32229065-056
ايميل:
mojtabahasani@bums.ac.ir
 
 
 
جواد محمدنژاد
 
سمت: مسئول فوريتهاي پزشكي شهرستان بيرجند
مدرك تحصيلي: ليسانس پرستاري
تلفن تماس: 32381243-056
دورنگار: 32444115-056
ايميل: 
mohammadnezhad115@bums.ac.ir
 
 
 
اداره نظارت بر امور درمان
 
 
سمت: رئيس اداره نظارت بر امور درمان
مدرك تحصيلي: پزشك عمومي
تلفن تماس: 32381341-056
دورنگار: 32235950-056
 
سمت: كارشناس نظارت بر امور دندان پزشكي
مدرك تحصيلي: دكتراي دندان پزشكي
تلفن تماس: 32381339-056
دورنگار: 32235950-056
 
سمت: كارشناس نظارت بر امور درمان
مسئوليتها: كارشناس نظارت بر امور درمان، كارشناس رسيدگي به شكايت، دبير كميسيون پزشكي
تلفن تماس: 32381341-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: elahihasan@bums.ac.ir
 
 
 
سمت: كارشناس نظارت بر امور درمان
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
تلفن تماس: 32381311-056
دورنگار: 32235950-056
 
 
سمت: كارشناس ارزشيابي و اعتباربخشي بيمارستانها
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
تلفن تماس: 32381339-056
دورنگار: 32235950-056
 

  سهل آبادي

 
سمت: كارشناس مامايي نظارت
مدرك تحصيلي: كارشناس مامايي
تلفن تماس: 32381340-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: afsar.dar@bums.ac.ir
 
 
 
سمت: ماما مسئول
مدرك تحصيلي: كارشناس مامايي
تلفن تماس: 32381344-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: n.mohamadi@bums.ac.ir
 
 
 
سمت: كارشناس امور بيمارستانها
مدرك تحصيلي: كارشناس مديريت بيمارستاني
تلفن تماس: 32381333-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: kh.etesam@bums.ac.ir
 
 
 
سمت: كارشناس پريناتال
مدرك تحصيلي: كارشناس اتاق عمل
تلفن تماس: 32381340-056
دورنگار: 32235950-056
 
 
 اداره امور آزمايشگاه ها و آزمايشگاه رفرانس
 
 
سمت: رئيس اداره امور آزمايشگاه ها
مدرك تحصيلي: كارشناس آزمايشگاه
تلفن تماس: 32381335-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: m-sekhavati@bums.ac.ir
 
 
 
سمت: كارشناس اداره امور آزمايشگاه ها(مميز)
مدرك تحصيلي: كارشناس آزمايشگاه
تلفن تماس: 32381334-056
دورنگار: 32235950-056
 
 
سمت: كارشناس اداره امور آزمايشگاه ها(مميز)
مدرك تحصيلي: كارشناس آزمايشگاه
تلفن تماس: ---
دورنگار: 32235950-056
 
 
سمت: كارشناس اداره امور آزمايشگاه ها
مدرك تحصيلي: كارشناس آزمايشگاه
تلفن تماس: 32381332-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: A.Darvishi@bums.ac.ir
 
 
 
سمت: كارشناس آزمايشگاه رفرانس
مدرك تحصيلي: كارشناس آزمايشگاه
تلفن تماس: 32381336-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: razzaghi@bums.ac.ir
 
 
 
فائزه فرشيد
 
سمت: كارشناس آزمايشگاه رفرانس
مدرك تحصيلي: كارشناس آزمايشگاه
تلفن تماس: 32441193-056
دورنگار: 32235950-056
 
 
  دفتر پرستاري
 
 
 
سمت: مسئول دفتر پرستاري
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
تلفن تماس: 32381325-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: ar-m@bums.ac.ir
 
 
 
سمت: كارشناس پرستاري
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
تلفن تماس: 32381323-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: akhazaei@bums.ac.ir
 
 
 
سمت: كارشناس پرستاري
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
تلفن تماس: 32381324-056
دورنگار: 32235950-056
 
 
سمت: كارشناس پرستاري
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
تلفن تماس: 32381322-056
دورنگار: 32235950-056
 
 
امور بيماري هاي خاص
 
سمت: مسئول امور اداري و بيماري هاي خاص
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
تلفن تماس: 32381320-056
دورنگار: 32235950-056
 
سمت: كارشناس كنترل عفونت
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
تلفن تماس: 32381321-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: sajed@bums.ac.ir
 
 
سمت: كارشناس بيماري هاي خاص
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
تلفن تماس: 32381319-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: bums.ac.ir@--
 
 
 
امور مالي
 
اقدس صباغيان 
سمت: مسئول امورمالي
مدرك تحصيلي: كارشناس
تلفن تماس: 32381313-056
دورنگار: 32235950-056
محمود مظفري
 
سمت: كارشناس امور مالي
مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد
تلفن تماس: 32381314-056
دورنگار: 32235950-056
سعيده پرمچي
سمت: كارشناس امور مالي
مدرك تحصيلي: كارشناس
تلفن تماس: 32381328-056
دورنگار: 32235950-056
ايميل: @bums.ac.ir

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/15
تعداد بازدید:
4407
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:5
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal