دی
برنامه جلسات مجازی معاونت بهداشتی دی ماه 1400
 
 ایام هفته
 تاریخ  ساعت  برگزار کننده
 مکان برگزاری
گروه هدف
 عنوان جلسه
چهارشنبه
1400/10/1
12-14
واحد ارزیابی عملکرد
سالن کنفرانس
معاونین بهداشتی و کارشناسان سلامت روان
ارزیابی عملکرد سلامت روان
  
9-11
مدیریت سلامت خانواده
 کلیه کارکنان دانشگاه
 مهارت های فرزند پروری
  
 12-14 وزارت ،مدیریت بیماریها
اتاق معاون محترم فنی
پزشکان هماهنگ کننده سل
وبینار آموزشی سل
پنج شنبه
1400/10/2
  


جمعه
1400/10/3
 شنبه 1400/10/48:30-18
وزارت ، سلامت روان
اتاق معاون محترم فنی
پرسشگران و مدیران اجرایی
skyroom,skype
 9-12:30 وزارت،مدیریت بیماریها، غیرواگیر
 مدیر گروه و کارشناس مسئول غیرواگیر
اجلاس مدیران غیرواگیر
یک شنبه 1400/10/5 8:30-18 وزارت ، سلامت روان اتاق معاون محترم فنی پرسشگران و مدیران اجرایی skyroom,skype
 10:30-12:30وزارت ، بیماری ها
 سالن کنفرانس
همکاران بخش بهداشت و بخش درمان 
 وبینار بازآموزی سامانه سندرمیک ISSS
دوشنبه 1400/10/6  8:30-18 وزارت ، سلامت رواناتاق معاون محترم فنی پرسشگران و مدیران اجرایی skyroom,skype
  
 وزارت ، روان
11-12:30
 مدیر روان و کارشناس برنامه پیشگیری از خودکشی
برنامه پیشگیری از خودکشی

  
 11-13وزارت ، سلامت محیط و کار
 سالن کنفرانس
هماهنگی در نظارت بر طرح هوشمند محدودیت های کووید 19
 9-11
14-16
 پژوهشگاه زلزله شناسی

عموم
وبینار زلزله در سالگرد زلزله بم
سه شنبه 1400/10/7 8:30-18 وزارت ، سلامت روان اتاق معاون محترم فنی پرسشگران و مدیران اجرایی skyroom,skype
چهارشنبه 1400/10/8 12-14 واحد ارزیابی عملکرد سالن کنفرانس معاونین بهداشتی و کارشناسان بهبود نغذیه
ارزیابی عملکرد گروه بهبود تغذیه
  
10-12
مدیریت سلامت محیط و کار
مسئولین بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان ها
نشست مسئولین بهداشت محیط و حرفه ای
 
  
 8:30-18وزارت ، سلامت روان
اتاق معاون محترم فنی
پرسشگران و مدیران اجرایی
skyroom,skype
پنج شنبه 1400/10/9 8:30-18 وزارت ، سلامت روان اتاق معاون محترم فنی پرسشگران و مدیران اجرایی skyroom,skype
جمعه
1400/10/10   


 شنبه 1400/10/11 8-17
وزارت ،سلامت خانواده

مدیر سلامت خانواده ،رئیس گروه مادران ، کارشناسان باوری سالم
توانمندسازی ذینفعان در برنامه صیانت از جمعیت
یک شنبه 1400/10/12
دوشنبه 1400/10/13 8-11:30
مدیریت سلامت خانواده
سالن کنفرانس
پزشکان مراکز
کارگاه مانا ویژه پزشک
  
11-12:30
وزارت ، روان
 
سالن جلسات
 مسئولین بهداشت روان
ویرایش دوم برنامه خودکشی 
 
  
 9-13وزارت؛ بیماری ها
 پزشکان درمانگر جدید مراکز مشاوره
کارگاه مراقبت و درمان اچ ای وی ویژه پزشکان درمانگر
 

8:30-14
 وزارت ،سلامت خانوادهاتاق معاون محترم فنی
مدیر سلامت خانواده ،رئیس گروه مادران ، کارشناسان باوری سالم
توانمندسازی ذینفعان در برنامه صیانت از جمعیت
سه شنبه 1400/10/148-11:30 مدیریت سلامت خانواده سالن کنفرانس مراقبین سلامت
کارگاه مانا ویژه غیر پزشک
  
 13-15
وزارت ،بیماریها ،غیرواگیر
مدیر بیماریها وغیرواگیر و کارشناسان غیرواگیر
بررسی عوامل خطر موثر بر بیماریهای غیرواگیر
  
  
11:30-13
وزارت ، آموزش سلامت
رئیس گروه  آموزش و ارتقای سلامت
وبینار آموزش و ارتقای سلامت
  
 9-13 وزارت؛ بیماری ها  پزشکان درمانگر جدید مراکز مشاوره
کارگاه مراقبت و درمان اچ ای وی ویژه پزشکان درمانگر
 
 
 
چهارشنبه 1400/10/15 12-14
وزارت؛ بیماری ها اتاق معاون محترم فنی
پزشکان هماهنگ کننده سل ، متخصصین فوکال پوینت برنامه کنترل سل
پنجمین وبینار آموزشی سل
 12-14ارزیابی عملکرد
سالن کنفرانس
کارشناسان تغذیه استان
ارزیابی عملکرد گروه تغذیه
 8-12مدیریت شبکه
سالن کنفرانس
راهبران سامانه سیب
کمیته دانشگاهی ویرایش خطای واکسیناسیون
 
13-15
مرکزآموزش مدیریت دولتی
مدیران و کارکنان همه ادارات
 مولفه های مدیریت جهادی در مکتب شهید سلیمانی
پنج شنبه 1400/10/16
جمعه
1400/10/17
 شنبه 1400/10/18 8-14 مدیریت شبکه سالن کنفرانس مسئولین گسترش و فناوری اطلاعات و راهبران سامانه سیب
جلسه نسخه نویسی الکترونیک ؛
کمیته دانشگاهی ویرایش خطاهای واکسیناسیون
 
  
13-14:30
وزارت
معاون بهداشتی ،معاونین اجرایی و فنی ، مسئولین واحدهای ستادی
وبینار معاونین بهداشتی کشور
  
 10-12وزارت، مدیریت بیماریهای واگیر
اتاق معاون محترم فنی
 
تازه های کرونا و آنفلوانزا
یک شنبه 1400/10/19 9-13
وزارت، تغذیه
سالن کنفرانس مدیرگروه بهبود تغذیه
نشست استقرار تغذیه سالم در محیط کار
     
دوشنبه 1400/10/20 12-14
معاونت توسعه
سالن کنفرانس مسئولین کارگزینی
آخرین بخشنامه های تامین و توزیع نیروی انسانی
سه شنبه 1400/10/21 8:30-10:30
مدیریت سلامت خانواده
اتاق معاون فنی
کلیه کارکنان دانشگاه
صیانت از جمعیت
  
11:30-13
وزارت ، آموزش سلامت 
کارشناسان آموزش سلامت
 وبینار کشوری آموزش سلامت
  
 10-12 گروه تغذیه
سالن کنفرانس
 کارشناسان تغذیه شبکه ها
جلسه توجیهی برنامه باغ
چهارشنبه 1400/10/22 12-14 واحد ارزیابی عملکرد سالن کنفرانس معاونین بهداشتی و مسئولین وکارشناسان مدیریت سلامت خانواده
ارزیابی عملکرد مدیریت سلامت خانواده
 8-11:15معاونت درمان دانشگاه
سالن کنفرانس
ماما،پرستار،کارشناس بهداشت عمومی
تسهیل چالش های تغذیه با شیر مادر و اصول و روش های شیردهی
پنج شنبه 1400/10/23
جمعه
1400/10/24
 شنبه 1400/10/25 8-13
مدیریت سلامت خانواده
سالن کنفرانس مربیان کلاس های آمادگی زایمان ، کارشناسان مادران
بازآموزی مربیان کلاس های آمادگی زایمان
 
 13-14:30وزارت
سالن کنفرانس
معاون بهداشتی ،معاونین اجرایی و فنی ، مسئولین واحدهای ستادی
وبینار معاونین بهداشتی کشور
یک شنبه 1400/10/26 8-13 مدیریت سلامت خانواده سالن کنفرانس مربیان کلاس های آمادگی زایمان ، کارشناسان مادران
بازآموزی مربیان کلاس های آمادگی زایمان
 
دوشنبه 1400/10/27 8-12 مدیریت سلامت خانواده سالن کنفرانس مربیان کلاس های آمادگی زایمان ، کارشناسان مادران
بازآموزی مربیان کلاس های آمادگی زایمان
 
  
 9-13:30
حوزه ریاست دانشگاه
 رابطین پدافند غیر عامل
 آشنایی با برنامه CBRNEاقدامات پدافندغیر عامل
  
 12-14 مدیریت سلامت خانوادهسالن کنفرانس
(پزشک،مسئول سلامت خانواده،کارشناس کودکان و کارشناس ناظر) مراکز تسهیلات زایمانی استان
دستورالعمل پایش مراکز تسهیلات زایمانی
سه شنبه 1400/10/28 8-12
گروه دهان و دندان
سالن کنفرانس مسئولین واحدهای دهان و دندان شبکه ها
دستوالعمل های طرح تحول سلامت دهان و دندان
  
8-12
وزارت ،مرکز مدیریت بیماریها
پزشک عمومی، کارشناس بهداشتی،پرستار،ماما،تغذیه،علوم آزمایشگاهی و ...
وبینار آموزشی کنترل حیوان گزیدگی و هاری 
  
 10-13
وزارت روان
 
کارشناسان روان،مدیر بودجه دانشگاه ، رییس اداره مشاوره دانشجویی
وبینار اعتبارات کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی
 
 12-14گروه بهبود تغذیه جامعه
سالن کنفرانس
 کارشناسان تغذیه نهبندان،سربیشه و بیرجند
وبینار توجیهی برنامه باغ
چهارشنبه 1400/10/29 12-14 واحد ارزیابی عملکرد سالن کنفرانس معاونین بهداشتی و مسئولین و کارشناسان بیماریهای واگیر
ارزیابی عملکرد مدیریت بیماریها - گروه واگیر
  
8-11
گروه بهبود تغذیه جامعه
کارشناسان تغذیه،بهداشت حرفه ای ، اداره کار
وبینار تغذیه 
  
 12-14وزارت،مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
اتاق معاون محتم فنی
 پزشکان هماهنگ کننده سل و متخصصین فوکال پوینت برنامه
وبینار آموزشی سل 
پنج شنبه 1400/10/30
           

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/27
تعداد بازدید:
1475
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal