1392/06/28
قوانين جاري بهداشت محيط
قوانين جاري بهداشت محيط

قوانين جاري بهداشت محيط

·         ماده ۱۳: قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

مقررات بهداشت محيطي مربوط به مراكز تهيه و توليد ، نگهداري ، توزيع ، فروش و حمل و نقل مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي ، طبق آئين نامه اي از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين و براي اطلاع عموم به وسايل مقتضي آگهي ميشود.تخلف ازمقررات مذكور مستوجب مجازاتهاي بازدارنده از۲۵۰۰۰ تا۵۰۰۰۰۰ ريال جريمه نقدي به ازاء هر مورد نقص بهداشت محيطي خواهد بود.

 

ماموريني كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي نظارت بر بهداشت محيط اماكن و مراكز موضوع اين ماده تعيين ميشوند مكلفند متخلفين از مقررات بهداشت محيطي را با ذكر موارد تخلف با تنظيم گزارش به مسؤول بهداشت محل معرفي نمايند . مسؤول بهداشت محيط محل در صورت تاييد گزارش مامور نظارت ، متخلف را به دادگاه معرفي و به مدير مؤسسه نيز كتباً اخطار مينمايد نواقص بهداشت محيطي را ظرف مدت ۱۵ روز تا ۲ ماه ( برحسب نوع و تعداد نواقص ) برطرف نمايد. در صورتيكه پس از انقضاي مهلت داده شده نواقص برطرف نشده باشد مامور نظارت مكلف است مراتب را به مسؤول بهداشت محل گزارش نمايد و مسؤول مذكور پس از رسيدگي و تاييد گزارش مامور نظارت محل تعيين شده را با دستور كتبي موقتاً براي حداقل مدت يك هفته تعطيل مي نمايد . تعطيل محل با پلمپ يا لاك و مهر انجام و با نصب اطلاعيه علت تعطيل همراه خواهد بود. بازگشايي براي رفع نواقص در صورتي اجازه داده خواهد شد كه صاحب يا مدير موسسه ، مسؤول بهداشت محل را ضمن سپردن تعهد قابل قبول از اجراي قانون مطمئن سازد و بهره برداري مجدد از محل منوط به رفع كليه نواقص و اخذ مجوز بهره برداري از مسؤول بهداشت محل ميباشد. اقدام به بهره برداري قبل از رفع كامل نواقص و اخذ مجوز بهره برداري ، موجب تعطيل مجدد محل بمدت حداقل يكماه خواهد بود.

·         ماده ۱۴ : قانون مواد خوردني ، آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي

كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله بعد از كشف توقيف ميشود. هرگاه وزارت بهداري يا موسسات مسؤول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكشوفه برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگهداري آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان بفروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد. هر گاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم ميشود.

·         ماده ۳۶ قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني :

شركتهاي پخش ، فروشگاهها ، سوپر ماركتها ، تعاونيها و ساير اماكن كه حق فروش يا توزيع كالاهاي خوردني و آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از كالاهاي مشمول قانون مواد خوردني ، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ميباشند كه داراي پروانه ساخت معتبر و يا مجوز ورود از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند.

·         ماده ۳۷ قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني :

فروشگاهها ، سوپر ماركتها ، تعاونيها و ساير اماكن بايد از عرضه و تحويل كالاي غير بهداشتي خودداري نمايند . عرضه و تحويل كالا با علم بر غير بهداشتي بودن آن تخلف محسوب ميشود.

·         ماده ۳۹ قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني :

متصديان و مسؤولين كارخانجات و كارگاهها و مراكز تهيه و توزيع مواد خوردني ، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ، اماكن عمومي ، مراكز بهداشتي درماني ، مراكز آموزشي و پرورشي ، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و كشتارگاهها ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي در محل فعاليت خود ميباشند.

متخلفين از مواد اين ماده به ازاي هر مورد نقص بهداشتي به مجازاتهاي زير محكوم ميشوند:

·         مرتبه اول : جريمه نقدي از مبلغ يكهزار تا پنجاه هزار ريال

·         مرتبه دوم : جريمه نقدي از مبلغ دو هزار تا يكصد هزار ريال

·         مرتبه سوم : جريمه نقدي از مبلغ چهارهزار تا دويست هزار ريال

·         مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم ، زندان از يك تا شش ماه

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامي :

هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها ، زباله در خيابانها و كشتار غير مجاز دام ، استفاده غير مجاز فاضلاب خام يا پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع ميباشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به حبس تا يكسال محكوم خواهند شد.

·         بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري ( وظايف شهرداري )

جلوگيري از ايجاد و تاسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحا موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مكلف است از تاسيس كارخانه ها ، گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازند ، اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و بطور كلي تمام مشاغل و كسبهايي كه ايجاد مزاحمت و سروصدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جوندگان نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه ها و وسايط نقليه كه كاركردن آنها دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تاسيسات مذكور قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

·         ماده ۴ آيين نامه بهداشت محيط :

بمنظور جلوگيري از روند روبه رشد آلودگي منابع آب سطحي و زيرزميني اعم از چاهها ، رودخانه ها ، قناتها ، چشمه ها و آب مصرفي شهر و روستا كميته اي به نام كميته حفاظت از منابع آب آشاميدني زير نظر استاندار با عضويت مديران و رؤساي اداره كل بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان حفاظت محيط زيست ، سازمان آب منطقه اي استان ،جهاد سازندگي استان ، برنامه و بودجه استان و شركت آب و فاضلاب استان تشكيل ميشود تا موارد زير را بررسي و اقدام نمايند.

اتخاذ تصميم راجع به خارج نمودن بعضي از منابع تامين آب آشاميدني از سرويس بر اساس گزارش اداره كل بهداشت محيط آلوده شده اند اعم از چاهها ، چشمه ها و قناتها

اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از منابع آب آشاميدني موجود بر اساس دستورالعملهايي كه توسط دستگاههاي ذيربط پيشنهاد ميشود و به تصويب كميته مي رسد.

اتخاذ تدابير لازم بمنظور حفظ حريم مناطقي كه در آينده براي تامين آب شهرها از طريق دستگاههاي ذيربط پيشنهاد ميشود.

۴- اتخاذ تصميم در رابطه با بحرانهاي ناشي از آلودگي منابع آب و چگونگي مقابله با آنها

·         ماده ۱۱قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني :

در موردجرايم موضوع اين قانون كميسيوني مركب از سرپرست نظام پزشكي مركز يا استان بر حسب مورد و رئيس دانشگاه و نماينده وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موضوع را بدواً رسيدگي نموده و در صورت تشخيص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتي به كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي و در موارد غير دولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت تعيين مجازات معرفي مي نمايد كه در شعبه ويژه اداره تعزيرات قابل رسيدگي است.

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal