نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکینقشه سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
صفحه اصلی
Collapse واحدهای مرکزواحدهای مرکز
Collapse واحدبرنامه ریزی درسیواحدبرنامه ریزی درسی
اعضای واحد
Collapse کمیته برنامه ریزی درسیکمیته برنامه ریزی درسی
اعضای کمیته
برنامه زمان بندی جلسات
Collapse طرح درسطرح درس
صفحه اصلی
راهنمای تدوین طرح درس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح دوره</span>طرح دوره
صفحه اصلی
راهنمای تدوین طرح دوره
کریکولوم
گزارش عملکرد
Collapse لاگ بوكلاگ بوك
دندانپزشكي
حدود اختيارات دانشگاهها در تغيير برنامه درسي
فرم ها و آيين نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كريكولوم ها</span>كريكولوم ها
برنامه‌هاي آموزشي مصوب مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
معرفی واحد
تماس با ما
اعضاء .واحد
مشاوره
اسناد بالادستی
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse واحدپژوهش دراموزشواحدپژوهش دراموزش
Collapse کمیته پژوهش دراموزشکمیته پژوهش دراموزش
اعضای کمیته
اولویت های پژوهشی 1399
مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
Collapse لیست مجلات آموزش پزشکیلیست مجلات آموزش پزشکی
فارسی
انگلیسی
تحقيقات راهبردي آموزش پزشكي
کارشناس مسئول واحد
معرفی واحد
ارتباط با ما
عملکرد
اولویت های پژوهشی کلی
اولویت های پژوهشی 1400
دانش پژوهشی و طرح های نوآورانه
Collapse واحداموزش پاسخگوواحداموزش پاسخگو
اعضاي واحد
فعالیت های واحد
اعضاء كميته
کارشناس مسئول واحد
معرفی واحد
ارتباط با ما
Collapse واحداموزش الکترونیکیواحداموزش الکترونیکی
اعضای واحد
پرتال اموزش الکترونیکی
Collapse توانمند سازي اساتيدتوانمند سازي اساتيد
اعضای واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعالیت ها</span>فعالیت ها
صفحه اصلی
کارگاه 1389
کارگاه 1390
کارگاه 1391
كارگاههاي سال 94
ارتباط با ما
معرفی واحد
کارشناس و مسئول واحد
Collapse واحدارزشیابیواحدارزشیابی
صفحه اصلی
اعضای واحد
Collapse کمیته ارزشیابیکمیته ارزشیابی
اعضای کمیته
برنامه زمانبندی جلسات
معرفی واحد
ارتباط با ما
کمیته برنامه ریزی درسی
آیین نامه
Collapse واحدمهارت های بالینیواحدمهارت های بالینی
اعضای واحد
حیطه های اموزشی
مولاژها
فعالیت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته دانشجویی</span>کمیته دانشجویی
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
معرفی کمیته
مسئول کمیته
اعضاء کمیته
معرفی کمیته
اعضاء کمیته دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای کمیته</span>واحدهای کمیته
روابط عمومی
کارگاهها و همایش
مرکزمهارت های مطالعه
نشریه دانشجویی
گروه کتاب وترجمه
گروه پژوهش دراموزش
Collapse مرکز آزمونمرکز آزمون
اعضاء مرکز
فعالیت ها
Collapse قواعد طراحی آزمون استانداردقواعد طراحی آزمون استاندارد
آزمون چهارگزینه ای
آزمون های تشریحی
آزمون های کوتاه پاسخ
قواعد طراحی سوالات کامل کردنی، جور کردنی، صحیح و غلط
طراحی سوالات آسکی
روش اجراي آزمون DOPS
چک لیست طراحی سؤالات چند گزینه ای
نکات عملی در طراحی سؤالات چند گزینه ای
طراحی سوالات چهارگزینه ای با مثال های بالینی
تفسیر و تحلیل آزمون ها
جدول دوبعدي آزمون Blueprint
آموزش بودجه بندي سوالات امتحاني( طراحي جدول دو بعدي)
چك ليست آزمونها
كميته ارزشيابي دانشجو
مسئول واحد
ارتباط با ما
معرفی واحد
Collapse كتاب و مجلهكتاب و مجله
اعضاء واحد
فعاليت ها
كميته كتاب و مجله
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پفلت هاي آموزشي</span>پفلت هاي آموزشي
پفلت هاي آموزشي ارديبهشت 94
تك برگ آموزشي تاپ
کلیه شماره های تاپ
کارشناس مسئول واحد
معرفی واحد
ارتباط با ما
کتابخانه الکترونیک
Collapse استعدادهای درخشان و المپیاداستعدادهای درخشان و المپیاد
آيين نامه ها
اعضاء کمیته
کارشناس و مسئول واحد
Collapse المپیادالمپیاد
عملکرد
نفرات برتر
ارتباط با ما
معرفی واحد
Collapse عملکردعملکرد
کارگاهها
Collapse درباره مادرباره ما
معرفی مرکز
شرح وظایف
مدیریت مرکز
Collapse همکاران مرکزهمکاران مرکز
واحداموزش الكترونيكي
واحدبرنامه ریزی درسی
واحداموزش پاسخگو
واحدارزشیابی
توانمند سازي اساتيد
مرکزمهارتهای بالینی
واحداستعدادهای درخشان
واحدپژوهش دراموزش
کمیته دانشجویی
برنامه زمانبندی مرکز
کارگاههای آموزشی اساتید
کارگاههای آموزشی دانشجویان
برنامه استراتژیک
تک برگ آموزش پزشکی
Collapse دسترسی هادسترسی ها
دفاتر توسعه آموزشی پزشکی
جشنواره شهيد مطهري
عملکرد EDC در زمان کرونا
طرح تحول و نوآوری آموزشی
شوراها و کمیته ها
کتابخانه مجازی مرکزی
استانداردهاي اعتباربخشي
المپیاد علمی
شاخص های طرح راد
سامانه رتبه بندي دانشگاههاي علوم پزشكي ايران
فلوشيپ آموزش پزشكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فلوشيپ آموزش پزشكي+</span>فلوشيپ آموزش پزشكي+
برنامه دوره فلوشيپ آموزش پزشكي
ثبت نام
شيوه نامه اجرايي دوره فلوشيپ آموزش پزشكي
پرسش و پاسخ
Collapse خدمات الکترونیکیخدمات الکترونیکی
آیین نامه ها
Collapse فرآیندهافرآیندها
طرح تحقیقاتی
پایان نامه دانشجویی
طرح های ازمون های چندگزینه ای
ارزشیابی اساتیدتوسط دانشجو
کارگاه های اموزشی
فرایند درخواست تأسیس رشته جدید
فرایند تغییر برنامه درسی
مراحل تهیه یک آزمون استاندارد
فرم ها
نقشه سایت
لینک های مفید
تماس با ما
مجله های آموزش پزشکی
ارزشیابی آموزش اساتید
دفاتر توسعه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
جدول زمانبندی برنامه های مرکز
کارگاههای آموزشی
خدمات مرکز
نظرسنجي سايت
اطلاعيه ها
آيين نامه ها
دفترچه تلفن
پيوند ها
Collapse طرح تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکیطرح تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی
جلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسته هاي تحول و نو آوري در آموزش پزشكي</span>بسته هاي تحول و نو آوري در آموزش پزشكي
بسته1: آينده نگاري و مرجعيت علمي در آموزش پزشكي
Collapse بسته 2: حرکت به سوی دانشگاه های نسل سومبسته 2: حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم
بسته2: حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم
Collapse بسته3: آموزش پاسخگو و عدالت محوربسته3: آموزش پاسخگو و عدالت محور
بسته3: آموزش پاسخگو و عدالت محور
بسته 4:توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت
بسته5: آمایش سرزمینی، مأموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه ها
بسته6: اعتلای اخلاق حرفه ای
بسته7: بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
بسته8: توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
بسته9: ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی
بسته10: اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی
بسته11: توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی
ماموریت های ویژه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اسامی دبیر و اعضای کارگروه</span>اسامی دبیر و اعضای کارگروه
اسامی دبیر و اعضای کارگروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاء شورای تحول</span>اعضاء شورای تحول
1.دکتر فرشید عابدی رئیس شورای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
2.دکتر طوبی کاظمی نائب رئیس شورای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
3.دکتر خدیجه فرخفال مسئول دبیرخانه شورای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
4.دکتر بهنام باریک‌بین_ دکتر محمد یحیی حنفی_ دکتر محسن خراشادیزاده مسئولین بسته حرکت به‌سوی دانشگاه‌
5.دکتر صابر محمد زاده رضایی مسئول بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
6.دکتر سید محمدرضا حسینی مسئول بسته آمایش سرزمینی، مأموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقا توانمندی‌های دا
7.حجت‌الاسلام‌والمسلمین تابعی مسئول بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای
8.دکتر احمد آموزشی مسئول بسته بین‌المللی سازی آموزش علوم پزشکی
9.دکتر مجید زارع بیدکی مسئول بسته توسعه آموزش مجازی در آموزش علوم پزشکی
10.دکتر بهزاد مصباح زاده_ دکتر بتول السادات سجادی نژاد مسئولین بسته ارتقا نظام ارزیابی و آزمون
11.دکتر غلامحسین محمودی راد_ دکتر زهرا کیانی مسئولین بسته اعتباربخشی بیمارستان‌ها
12.دکتر محمود گنجی فر مسئول بسته توسعه و ارتقا زیرساخت‌های آموزش علوم پزشکی
13.دکتر سید مصطفی محمودی مسئول بسته آینده‌نگری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکیكليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal