راهبرد مشاركت الكترونيكي

 

طبق بند2 ماده9 تصويب نامه شوراي عالي اداري با عنوان حقوق شهروندي در نظام اداري به شماره 2227221 مورخ 21/22/99 ، شهروندان حق دارند تا سياستها، فرايندها، تصميمات و اقدامات دستگاههاي اجرايي را نقد نموده و نظر انتقادي خود را در چارچوب مقررات بيان نمايند.

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، در راستاي انجام ماموريت سازماني خود تالش مي كند با برنامه محوري، نگاه سيستمي، پشتوانه آمايشي و توان كارشناسي خدمات باكيفيتي را به طرز شايسته و در چارچوب وظايف قانوني خود به مخاطبين ارائه نمايد.

هر سازماني در راستاي تحقق اهداف، اجراي ماموريت ها و ارائه خدمت به مردم نيازمند توجه تام مخاطبان خود ميباشد. بديهي است بدون توجه مردم و بدون دريافت بازخوردهاي حاصل تعاملات دوسويه ، انتخاب راهبردهاي ارائه خدمت، سخت و ناممكن ميگردد. به بيان ديگر ارائه خدمت به نحو شايسته زماني امكانپذير است كه مخاطب، ميزان رضايتمندي خود را از دريافت خدمات اعلام، تعامل و مشاركت خود را كامل نمايد. سازماني در ارائه خدمت موفق تر است كه بتواند نظرات، پيشنهادها و انتقادات مخاطبين خود را دريافت و بر اساس آن راهبردهاي مناسب جلب رضايت را در چهارچوب قانون اتخاذ نمايد. در اين راستا و به منظور جلب مشاركت هاي مردمي، دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، برخود الزم مي داند نظرات، پيشنهادها و انتقادات آحاد مردم به ويژه از سوي نخبگان، متخصصان، صاحبنظران، مديران و كارشناسان دستگاههاي اجرائي را گردآوري و راهبردهاي منتج به افزايش كيفيت خدمات را تدوين نمايد. اين سازمان تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاههاي اجرائي را در سرلوحه كار خود قرار داده است. شهروندان گرامي و دستگاههاي اجرايي ميتوانند از طريق لينك هاي زير ما را از نظرات سازنده خود آگاه نمايند.

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/02
تعداد بازدید:
109
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal