سرپرست كميته

 

نام: حميد

نام خانوادگي: صالحي نيا

سمت: سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي

مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي اپيدميولوژي

آدرس الكترونيك: hamid.salehi@bums.ac.ir

شماره تماس: 05632381225


رزومه: فايل رزومه

سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه:

يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه بوده كه با دانشجويان تناسب سني و فكري داشته، با پژوهش دانشجويي آشنا بوده و وقت كافي به اين امر اختصاص دهد. سرپرست با حكم معاون پژوهشي دانشگاه از ميان دو نفر كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد گرديده است براي مدت دو سال منصوب مي شود. 

وظايف:

1. صدورحكم انتصاب دبير بنا به پيشنهاد شوراي مركزي

2. نظارت بر حسن اجراي امور و هدايت علمي و عملي كميته و واحد هاي تابعه

3. ايجاد ارتباط با اساتيد و مسئولين دانشگاه در جهت اهداف كميته

4. نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه و كميته

5. پيگيري امور مربوط به ارتباط كميته با نهادهاي داخل و خارج دانشگاه

6.گزارش عملكرد كميته به معاون پژوهشي دانشگاه

7. تعامل و همكاري با كميته هاي عضو شبكه همكار

8. انتصاب و صدور حكم مسئول كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده

9. عضويت در شوراي پژوهشي دانشگاه
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/14
تعداد بازدید:
418
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal