EN
نقشه سایت
پست الکترونیک
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۶ خرداد
درباره
تاریخ به روزرسانی: 1395/09/30

درباره وظایف و اختیارات مدیریت و همکاران


مروری بر کارآفرینی و اشتغال‌زایی

نمونه طرح

تعریف و مفهوم کارآفرینی:
کارآفرینی یاEnterprenurship عبارتست از: فرآیند نوآوری و بهره‌گیری از فرصت‌‌ها با تلاش وپشتکار بسیار همراه با پذیرش ریسک‌های مالی، روحی و اجتماعی که با انگیزه توفیق‌طلبی، رضایت شخصی، استقلال و کسب سود مالی صورت پذیرد.
کارآفرینی: خلاقیت و کسب و کارهای مخاطره‌آمیز، سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم می‌کنند. کارآفرینانی که در رأس کسب و کارهای مخاطره‌آمیزند، در جستجوی فرصت‌ها هستند و خلاقیت‌ها، ابزاری برای موفقیت آنها تلقی می‌شود. کارآفرینان به عنصر تغییر به عنوان یک پدیده معمولی می‌نگرند و همیشه در جستجوی تغییرند، به آن واکنش نشان می‌دهند و از آنبه‌عنوان یک فرصت بهره‌برداری می‌کنند.
سرمایه‌هایی که به‌وسیله کارآفرینان ایجاد می‌شود: سرمایه هنری ـ سرمایه مالی ـ سرمایه محیطی ـ سرمایه اجتماعی.

مراحل فرآیندکارآفرینی:
مرحله 1: توسعه یک ایده جدید یا گسترش یک ایده قدیمی
مرحله 2: مطالعه و بررسی ایده‌ها
مرحله 3: آماده کردن یک طرح شغلی، طرح بازاریابی و بررسی امکانات
مرحله 4: جستجوی منابع مالی
مرحله 5: اجرای طرح‌ها

ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان:
1ـ افراد مصمم، جستجوگر و ریسک‌پذیر
2
ـ دارای روحیه نیاز به موفقیت
3
ـ داشتن شعور استقلال طلبی (از نظر شخصیتی واقتصادی)
4
ـ برخورداری از قدرت خود کنترلی و پرهیز از پراکندگی ذهن ( میدانمبه‌دنبال چه چیز هستم)
5
ـ بردبار و تحمل ناکامیابی و شکست
6
ـ شیفته آنچه راتصور می‌کند (مصمم است که باید انجام دهد)
7
ـ برخورداری از مقبولیت خوب اجتماعی و برخورداری از شخصیت جامع پذیر

روش‌های ایجاد ویژگی‌های کارآفرینانه در مدیران:
ـ تشویق مدیران به پذیرش تغییر و فرصت جویی
ـ تقویت روحیه جسارت و ریسک‌پذیری
ـ افزایش توان مدیران برای ساعت‌ها کار طولانی از طریق افزایش جذابیت‌های کاری
ـ تشویق مدیران به ارائه ایده‌های خلاق و نوآورانه و حمایت آنها از این ایده‌ها
ـ تقویت آینده‌نگری و تمایل به پیشگام بودن
ـ تقویت و استقبال از چالش‌ها و کار تیمی
ـ تقویت مهارت‌های سازمانی در مدیران
ـ افزایش مذاکره و آشنایی با فنون مذاکره
ـ تقویت توفیق‌طلبی و پشتکار

جایگاه اهمیت و ضرورت کارآفرینی:
کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه است و از نظربرنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و توسعه پایدار دارای اهمیت است، زیرا:
1ـ موجب ایجاد اشتغال می‌شود.
2ـ موجب افزایش سود و سرمایه سرمایه‌گذاران می‌شود.
موجب دگرگونی ارزش‌ها و تحول ماهیت آنها می‌شود و ارزش‌های تازه‌ای بوجودمی‌آورد.
4ـ موجب پر شدن خلاء و شکاف‌های بازار کار می‌شود، یعنی با توجه به دگرگونی شرایط بازار کار و فراهم شدن فرصت‌های تازه تصمیم‌های تازه‌ای گرفته می‌شود.
5
ـ موجب گذر از رکود اقتصادی، جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی و آسان شدنروند رشد و توسعه کشور می‌شود.
6
ـ کارآفرینی به هنگام بحران و ناتوانی بخش خصوصیدر ایجاد اشتغال می‌تواند باعث جلوگیری از پس روی اقتصاد شود.

موقعیت و جایگاه دفاتر کارآفرینی در دانشگاه‌ها:
رئیس دانشگاه
مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دفتر کارآفرینی
کارشناس اشتغال، کارشناس کارآفرینی، کارشناس آموزش، پژوهش و مشاوره/کارشناس آمار اطلاعات و اعتبارات
موقعیت دفتر کارآفرینی این دانشگاه:
رئیس دانشگاه
مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دفترکارآفرینی
کارشناس

اهم شرح وظایف دفاترکارآفرینی مصوبه مورخ 10/7/1384هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 58800 مورخ 2/7/1384 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران:
1-بررسی و مطالعه به‌منظور شناسایی وضعیت موجوداشتغال، ویژگی‌ها و نیازهای بازار کار در بخش‌های مرتبط با دستگاه و ارایه نتایجحاصل به وزارت کار و امور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع جهت بهره‌برداری در تهیه برنامه‌های تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار کشور
2-بررسی و مطالعه و ارایهراهکار در زمینه چگونگی فراهم آوردن زمینه‌های مناسب جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونیدر فعالیت‌های اشتغال‌زا و ایجاد بنگاه‌های کسب و کار و ارایه نتایج حاصل بهبالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور استفاده درتدوین سیاست‌های اشتغال کشور
3-نظارت، پی‌گیری و حصول اطمینان از اجرای سیاست‌های اشتغال در مورد (مجوزهایی که به‌منظور تاسیس بنگاه‌های کسب و کار جدیدصادر می‌شود) و همچنین (قراردادهای داخلی و خارجی) توسط دستگاه ذیربط و ارایهنتایج به میزان اشتغال‌زایی طرح‌ها در این زمینه.
4-نظارت عالیه بر توزیع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری درطرح‌های اشتغال‌زا در حیطه فعالیت دستگاه مذکور و در چارچوب سیاست‌های اشتغال وحصول اطمینان از ایجاد فرصت‌های شغلی مورد انتظار و ارایه نتایج آن بهبالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی.
5-تهیه و ارایه گزارش نوبه‌ای از وضعیت اشتغال در دستگاه متبوع بر اساس دستورالعمل وزارت کار و اموراجتماعی.
6-مطالعه و بررسی در زمینه جایگزینی نیروی کار ایرانی با نیروی کارخارجی شاغل در دستگاه و پروژه‌های در دست اجرای آن و اعلام نتایج امر از طریق دستگاه متبوع به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای مورد نیاز.
7-انجام وظایف و ماموریتهای ارجاعی از طرف وزیرکار و امور اجتماعی یا شورای عالی اشتغال که توسط بالاترین مقام دستگاه متبوع ابلاغ می‌گردد.
8-ظرفیت‌سنجی از دستگاه متبوع (اشتغال در بخش دولتی) در پنج سال آینده و اعلام آن از طریق دستگاه متبوع به وزارت کار و امور اجتماعی جهت برنامه‌ریزی،سیاست‌گذاری و نظارت بر بخش آموزش عالی و سوق‌دهی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار.
9-مطالعه و بررسی طرح‌ها و ایده‌های کارآفرینی در حوزه وظایف دستگاه متبوع و ارایه پیشنهاد به وزارت کار و امور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع.
10-جمع‌آوری آمار و اطلاعات مربوط به شاغلین خارجی در هر دستگاه وپروژه‌ها و طرح‌های عمرانی وابسته به آن و ارایه گزارش‌های دوره‌ای به وزارت کار و اموراجتماعی.

تفاهم نامه‌های منعقده:
1-تفاهم نامه بین وزارت کار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهداف ایجاد 20000 فرصت شغلی پزشکی و پیراپزشکی در هر سال در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت 34055 هیئت وزیران مورخ 5/9/84 موضوع: آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌هایکوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین)
- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا و
کارآفرین در حوزه نظام سلامت از محل اعتبارات بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده وکارآفرین
2-تفاهم نامه بین صندوق مهر رضا(ع) و وزارت بهداشت درمان و آموزشپزشکی کشور با هدف :اعطای تسهیلات از محل اعتبارات صندوق به فارغ التحصیلان وزارتبهداشت به منظور راه اندازی کسب کارهای خرد زیر 10 نفر کار کن
3- تفاهم‌نامهبین وزارت تعاون و وزارت بهداشت با اهداف:
ـ معرفی متخصصان حوزه وزارت بهداشتدر قالب گروه‌های کاری منسجم به وزارت تعاون و تشکیل شرکت تعاونی برای این گروه ازسوی وزارت تعاون و اعطای تسهیلات از محل اعتبارات بخش بهداشت و درمان وزارت تعاون.
ـ اولویت داشتن شرکت‌های تعاونی فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی و پیراپزشکی که با مجوز مأخوذه از وزارت بهداشت تشکیل شده‌اند در استفاده از کلیه اعتبارات وتسهیلات مرتبط با حوزه وزارتین.
ـ تشکیل جلسات و بازدیدهای کارشناسی و مدیریتیمشترک طرفین.

 

تعداد بازدید: 6052
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.5 تعداد کل امتیازها:2

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal