معرفي معاونت آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي

 
 
 

معاون آموزشي دانشكده

نام و نام خانوادگي:  مريم نخعي

مدرك تحصيلي: دكتراي آموزش پرستاري
ايميل: maryamnakhaee.bums.ac.ir
شماره تماس:  32381436

 
شرح وظايف معاون آموزشي:

- نظارت بر فعاليتهاي آموزشي دانشكده و ارائه گزارش آن در پايان ترم به رياست دانشكده

- نظارت در برنامه هاي آموزشي با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و ارائه آن به مراجع ذيربط

- نظارت بر حسن برگزاري جلسات گروههاي آموزشي و ارائه گزارش آن در پايان هر ترم به رياست دانشكده

- پيشنهاد نيازهاي مالي و ساير ملزومات مورد نياز گروههاي آموزشي به رياست دانشكده

- ارزيابي عملكرد فعاليتهاي مديران و اعضاء گروه در پايان هر ترم تحصيلي و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده

- شركت در شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات آن و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده

- نظارت بر عملكرد اساتيد راهنما و ارائه گزارش آن در پايان هر ترم به رياست دانشكده

- محاسبه معادل سازي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده

- همكاري و مشاركت در فرآيند جذب نيروهاي مورد نياز دانشكده

- نظارت بر عملكرد امور آموزش دانشكده و ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده در پايان هر ترم به رياست دانشكده

- نظارت بر حسن اجراي امتحانات تئوري و عملي و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده

- ارائه گزارش عملكرد سالانه با توجه به فعاليتهاي آموزشي انجام شده

2422
1398/11/06
تاريخ چاپ:
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
Powered by DorsaPortal