ردیفعنوان دورهنوع دورهنحوه برگزاریمدت دورهتاریخ برگزاریساعات برگزاریمکان برگزاریگروه هدفمدرس دورهواحد برگزار کنندهمحتوای آموزشی
1استاندارد عملكرد تعيين حساسيت ميكروبي به روش انتشار از ديسكشغلیغیرحضوری201393/10/20 و 1393/11/1909:00تا09:30 و 12:00تا12:30كاردان و كارشناس آزمايشگاهدانلود
2تفسير آيات برگزيدهعمومیغیرحضوری24 ساعت1393/11/2912:30-13:00پرتال آموزش الكترونيكي كاركنانكليه كاركنان-دانلود
3مقاله نويسيشغلیحضوری81393/12/24 ، 1393/12/2512-16كلاس 111كارشناسان معاونت آموزشي، دانشجويي و فرهنگي و تحقيقاتآقاي دكتر نصيريمعاونت دانشجوييدانلود
4امر به معروف و نهي از منكرعمومیغیرحضوری81394/12/12 1394/12/1812:00-12:40 08:00-08:40الكترونيكي-پرتال آموزشكليه كاركنان---معاونت دانشجويي و فرهنگيدانلود
5مراقبت سلامت جوانان و نوجوانان ويژه غير پزشكشغلیغیرحضوری81397/05/17 1397/05/2412:00-13:30 12:00-13:30سامانه خدمات الكترونيكي منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكيكارشناسان سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس شبكه هاي تحت پوشش (پزشك، كليه كاردانها و كارشناسان بهداشت خانواده و بيماريها ، بهداشت روان ، بهداشت محيط و حرفه اي، پرستار، تغذيه، بهيار ، بهورز ، ماما، مراقبين سلامت )مركز بهداشت شهرستاندانلود
6استاندارهاي كتابخانه هاي ديجيتالشغلیغیرحضوری61397/05/2712:00-13:30سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني - پرتال آموزشكتابداران، كارشناسان پژوهشي، فناوري اطلاعات - منشي بخش، مدارك پزشكي، فناوري اطلاعات سلامتمعاونت تحقيقاتدانلود
7روانشناسي يادگيري و آموزششغلیغیرحضوری81397/06/04 1397/06/1212:00-13:30 12:00-13:30سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكيمدير و مربيان آموزشگاههاي بهورزي- كارشناس و مسئولين بهورزيمعاونت بهداشتيدانلود
8روشها و فنون تدريسشغلیغیرحضوری81397/06/06 1397/06/1412:00-13:30 12:00-13:30سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكيمدير و مربيان آموزشگاههاي بهورزي- كارشناس و مسئولين بهورزيمعاونت بهداشتيدانلود
9تغذيه در مادران باردار وشيردهشغلیغیرحضوری81397/06/13 1397/06/2612:00-13:30 12:00-13:30سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني -آزمونهاي الكترونيكيكارشناس تغذيه-بهورز-مراقب سلامت-پزشك-پرستار-مامامعاونت بهداشتيدانلود
10نظارت و ارزشيابي آموزشيشغلیغیرحضوری61397/06/18 1397/06/2512:00-13:30 12:00-13:30سامانه خدمات الكترونيك منابع انساني-آزمونهاي الكترونيكيمدير و مربيان آموزشگاههاي بهورزي- كارشناس و مسئولين بهورزيمعاونت بهداشتيدانلود
12345678910...
..