ردیفعنوان دورهنوع دورهنحوه برگزاریمدت دورهتاریخ برگزاریساعات برگزاریمکان برگزاریگروه هدفمدرس دورهواحد برگزار کنندهمحتوای آموزشی
1اورژانسهای قلبی و عروقی در اورژانس پیش بیمارستانیشغلیغیر حضوری1099/08/21 99/08/2812:00-14:30 12:00-14:30سامانه خدمات الکترونیکی منابع انسانی- آزمونهای الکترونیکیپزشک، پرستار، فوریتهای پزشکیمعاونت درماندانلود
2اورژانسهای زنان و مامایی در اورژانس پیش بیمارستانیشغلیغیر حضوری599/07/02 99/07/0912:00-14:30 12:00-14:30سامانه خدمات الکترونیکی منابع انسانی- آزمونهای الکترونیکیپزشک، پرستار، فوریتهای پزشکیمعاونت درماندانلود
3گزارش شناخت دوره توجیهیتوجیهی بدو خدمتغیر حضوری10098/12/07 لغایت 98/12/26همکارانی که موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی در آزمون دوره توجیهی شده اند (ملاک تایید دوره توجیهی تکمیل و ارسال گزارش مربوطه می باشد)معاونت توسعه مدیریت و منابعدانلود
4برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتیشغلیغیر حضوری101399/10/06 1399/10/2012:00-14:30 12:00-14:30سامانه خدمات الکترونیکی منابع انسانی-آزمونهای الکترونیکیکلیه کارکنانحوزه ریاست (مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات)دانلود
5آمار بیمارستانیشغلیغیر حضوری61399/09/25 - 1399/10/0212:00-14:30 12:00-14:30سامانه خدمات الکترونیکی منابع انسانی-آزمون الکترونیکیمدارک پزشکی ، منشی ،پرستاربیمارستان ولیعصر(عج)دانلود
6مراقبت های دهان و دندان در گروه های هدف و نحوه ثبت دقیق خدمات در سامانه سیبشغلیغیر حضوری41399/09/12 - 1399/09/1912:00-14:30 12:00-14:30سامانه خدمات الکترونیکی منابع انسانی-آزمون الکترونیکیمسئولین واحدهای بهداشت دهان و دندان، بهورزان، کاردان وکارشناس بهداشت عمومی ، بیماریها، خانواده ،ماما ، تغذیه، پرستار، بهیار، روانشناس ،تکنسین سلامت دهانشبکه بهداشت نهبنداندانلود
7ایمنی بیمارشغلیغیر حضوری81399/09/11 - 1399/09/1812:00-14:30 12:00-14:30سامانه خدمات الکترونیکی منابع انسانی-آزمون الکترونیکیپزشک پرستار بیهوشی اتاق عمل ماما آزمایشگاه رادیولوژی کمک بهیاربیمارستان ولیعصر(عج)دانلود
8مدیریت فاضلاب بیمارستانهاشغلیغیر حضوری61399/09/09 1399/09/1612:00-14:30 12:00-14:30سامانه خدمات الکترونیکی منابع انسانی-آزمونهای الکترونیکیکاردانها و کارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای و بهورزانمعاونت بهداشتیدانلود
9بهداشت حرفه ای در کارگاههای قالی بافیشغلیغیر حضوری81399/09/04 1399/09/1012:00-14:30 12:00-14:30سامانه خدمات الکترونیکی منابع انسانی-آزمونهای الکترونیکیکارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای، مربیان بهورزیمعاونت بهداشتیدانلود
10کدگزاری علل خارجی صدماتشغلیغیر حضوری41399/09/0412:00-14:30سامانه خدمات الکترونیکی منابع انسانی-آزمون الکترونیکیمدارک پزشکی ، منشیبیمارستان ولیعصر(عج)دانلود
12
..