هيأت كوهنوردي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

كوهپيمايي مسير روستاهای رزگ - بن بید

23 فروردین ماه 1392

گالري تصاوير

اعضاي گروه: بيدختي، امیرآبادی زاده، کربلائیان، غلامیان، نجفی، افتخاری، عابدینی، ولی پور، قلی زاده، ابوالحسن نژاد، 

فاروقی نیا، لشکری، ملاکی مقدم و ... 

IMG_1434.JPG
IMG_1434.JPG
IMG_1435.JPG
IMG_1435.JPG
IMG_1436.JPG
IMG_1436.JPG
IMG_1440.JPG
IMG_1440.JPG
IMG_1443.JPG
IMG_1443.JPG
IMG_1444.JPG
IMG_1444.JPG
IMG_1450.JPG
IMG_1450.JPG
IMG_1453.JPG
IMG_1453.JPG
IMG_1455.JPG
IMG_1455.JPG
IMG_1457.JPG
IMG_1457.JPG
IMG_1459.JPG
IMG_1459.JPG
IMG_1460.JPG
IMG_1460.JPG
IMG_1465.JPG
IMG_1465.JPG
IMG_1467.JPG
IMG_1467.JPG
IMG_1475.JPG
IMG_1475.JPG
IMG_1480.JPG
IMG_1480.JPG
IMG_1486.JPG
IMG_1486.JPG

Page:   1  2 
[ Prev ]      [ Next ]