هيأت كوهنوردي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

صعود به بام خراسان جنوبی (سرایان)

26 آبان 1391

گالري تصاوير

اعضاي گروه: بيدختي، امیرآبادی زاده، نجفی، قلی زاده، هنری، کاظمی، معزی، ابوالحسن نژاد، فوادالدینی، اصفیایی، مهدی آبادی،

افتخاری، پدیدار، ارباپ پور، حسینی، فاروقی نیا، لشکری، شایگان، شفیعی، ترابی، فرسی، بنیادی، روح افزا و ... 

DSC01542.JPG
DSC01542.JPG
DSC01544.JPG
DSC01544.JPG
DSC01548.JPG
DSC01548.JPG
DSC01549.JPG
DSC01549.JPG
DSC01557.JPG
DSC01557.JPG
DSC01559.JPG
DSC01559.JPG
IMG_8051.JPG
IMG_8051.JPG
IMG_8091.JPG
IMG_8091.JPG
IMG_8099.JPG
IMG_8099.JPG
IMG_8106.JPG
IMG_8106.JPG
IMG_8108.JPG
IMG_8108.JPG
IMG_8111.JPG
IMG_8111.JPG
IMG_8115.JPG
IMG_8115.JPG
IMG_8117.JPG
IMG_8117.JPG
IMG_8131.JPG
IMG_8131.JPG
IMG_8134.JPG
IMG_8134.JPG
IMG_8143.JPG
IMG_8143.JPG
IMG_8155.JPG
IMG_8155.JPG
IMG_8165.JPG
IMG_8165.JPG
IMG_8176.JPG
IMG_8176.JPG
IMG_8194.JPG
IMG_8194.JPG

Page:   1  2  3 
[ Prev ]      [ Next ]