اعضای هیئت موسس

 

اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

 
 

نام و نام خانوادگی: محمد فریدونی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشکی

مقطع: دکتری تخصصی

سمت: عضو تمام وقت و ریاست مرکز

مرتبه علمی: استاد

ایمیل: Dr.m.fereidouni@gmail.com

تلفن مستقیم: 32381529-056

داخلی: 1529  

 

CV سامانه پژوهان

 

CV سامانه علم سنجی

 

(لینک به واحد کاری)

 
 

نام و نام خانوادگی: ریحانه هوشیار

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی

مقطع: دکتری تخصصی

سمت: عضو تمام وقت

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل: reyhaneh.houshyar@gmail.com

تلفن مستقیم: 32381258-056

داخلی: 1258  

 

CV سامانه پژوهان

 

CV سامانه علم سنجی

 

(لینک به واحد کاری)

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد رضا عابدینی

رشته تحصیلی:پزشکی سلولی مولکولی

مقطع: دکتری تخصصی

سمت: عضو تمام وقت

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل: mohrabe@yahoo.com

تلفن مستقیم: 32381510-056

داخلی: 1510  

 

CV سامانه پژوهان

 

CV سامانه علم سنجی

 

(لینک به واحد کاری)

 

 

نام و نام خانوادگی: محسن ناصری

رشته تحصیلی: پزشکی مولکولی

مقطع: دکتری تخصصی

سمت: عضو پاره وقت

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل: Naseri_m2003@yahoo.com

تلفن مستقیم: 32381617-056

داخلی: 1617 

 

CV سامانه پژوهان

 

VC سامانه علم سنجی

 

(لینک به واحد کاری)

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی کرمیان

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشکی

مقطع: دکتری تخصصی

سمت: عضو پاره وقت

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: karamianm@yahoo.com

تلفن مستقیم: 32381534-056

داخلی: 1534  

 

CV سامانه پژوهان

  CV سامانه علم سنجی

 

(لینک به واحد کاری)

 
 

نام و نام خانوادگی: سید مهدی سجادی

رشته تحصیلی: خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

مقطع: دکتری تخصصی

سمت: عضو پاره وقت

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: sajadi_mehdi60@yahoo.com

تلفن مستقیم: 32381609-056

داخلی: 1609  

 

CV سامانه پژوهان

 

CV سامانه علم سنجی

 

(لینک به واحد کاری)

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد یحیی حنفی بجد

رشته تحصیلی: نانوتکنولوژی

مقطع: دکتری تخصصی

سمت: عضو پاره وقت

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: my_hanafi_bojd@yahoo.com

تلفن مستقیم: 32381513-056

داخلی: 1513  

 

CV سامانه پژوهان

 

CV سامانه علم سنجی

 

(لینک به واحد کاری)

 

2523
1399/04/28
Powered by DorsaPortal