1398/03/26 تبديل وضعيت
مستخدمين پيماني بعد از چند سال سابقه كار مي توانند تبديل وضعيت شوند ؟
حداقل3 سال و حداكثر 6 سال از خدمت پيماني در صورت داشتن شرايط برابر دستورالعمل مصوب هيأت امناء به مستخدم رسمي آزمايشي تبديل وضع مي شوند. در صورت عدم احراز شرايط مصوب براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي ، تمديد قرارداد پيماني مقدور نمي باشد .
تاريخ چاپ:
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
Powered by DorsaPortal