1398/03/26 نيروي شركتي
آيا دستگاه دولتي يا دانشگاه در صورت نياز بر حسب ضرورت براي رفع نيازهاي نيروي انساني خود مي تواند نيروي قراردادي يا شركتي بگيرد ؟
بله موسسه در صورت عدم تامين مجوز استخدام پيماني از سوي وزارت خانه و حسب ضرورت براي رفع نيازهاي موقت خود به نيروي انساني مجاز است نسبت به بكارگيري نيروي قراردادي اقدام نمايد . به اين شكل كه كميته اي متشكل از معاون توسعه مديريت و منابع دستگاه دولتي و مدير كل منابع انساني وزارتخانه نسبت به بررسي نياز و تعيين تعداد و تركيب رشته هاي شغلي مورد نياز مبادرت مي نمايد . * هر گونه بكارگيري نيروي قراردادي منوط به تامين اعتبار از سوي دستگاه دولتي يا دانشگاه علوم پزشكي مي باشد .
تاريخ چاپ:
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
Powered by DorsaPortal