حاکمیت بالینی چیست؟

حاكميت باليني چيست؟


تامين كيفيت خدمات، چالش جهاني و تلاش مداوم نظام هاي سلامت است . تداوم اين تلاش است كه مسئول بودن يك نظام سلامت را نشان مي دهد . انتظار مردم شريف آنست كه خدمات بهداشت و درمان با حداكثر كيفيت ارائه شوند . حداكثركيفيت، اشاره به مفهومي گسترده دارد و جنبه هاي متعددي از جمله اثر بخشي خدمت، مصرف بهينه منابع ، ارائه عادلانه خدمات ، ايمني ، به موقع و متناسب بودن خدمات و توجه به خواسته ها و انتظارات فرهنگي و مذهبي مردم را در بر مي گيرد .

برنامه هاي قبلي در كشور و دانشگاههاي علوم پزشكي مدل هاي متعددي را در بر مي گيرند كه هر كدام نقاط قوت و ضعفي داشته اند ، نتيجه ناخواسته و جانبي اين وضعيت ، گسسته شدن فرايند كيفيت و عملكردهاي مقطعي و از دست دادن ديد جامع نگر است .

در كشورهاي مختلف، روش ها و ابزارهاي متنوعي جهت ارتقاء كيفيت مراقبت هاي سلامت تا به امروز بكار گرفته شده اند .

حاكميت باليني براي نخستين بار در NHS1انگلستان به عنوان استراتژي ارائه شده از سوي دولت و به منظور ارتقاء كيفيت مراقبت هاي باليني در سال 1998 مطرح شد . روش فوق پس از بومي سازي و بررسي هاي كارشناسي و اجراي موفق آن در 4 بيمارستان در سالهاي 84-83 ، مدل 7 محوري آن براي بيمارستانهاي كشور انتخاب شد .

حاكميت باليني قصد دارد تا تمامي فعاليتهايي را كه در مسير مراقبت هاي باليني انجام مي شوند، ادغام نموده و آنها را در قالب يك استراتژي واحد در آورد ، همانند چتري است كه همه موضوعاتي را كه به حفظ و ارتقاي استانداردهاي مراقبت از بيمار كمك مي كند را پوشش دهد .

اين نظام ساختاري است كه در آن سازمان هاي ارائه دهنده خدمت در قبال بهبود دائمي كيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي كه در آن تعالي در خدمات باليني شكوفا مي شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازد .

نبايد فرد را به خاطر سر خوردن روي سطح لغزنده تنبيه كرد بلكه بايد لغزندگي را مرتفع نمود.

1-National Health System

ســؤال

چرا با وجود سابقه و خدمات ارزشمند نظام بهداشت و درمان، پاسخگويي به بيماران و شفاف سازي هنوز در گامهاي ابتدايي خود قرار دارد ؟

آيا دليل، ندانستن اهميت موضوع از سوي مديران و كاركنان بيمارستان هاست؟

قطعاً خير، چرا كه مديران سالهاست كه به خوبي به اهميت موضوع آشنا هستند .

آيا علت، ناآگاهي نسبت به فرايند انجام كار بوده است ؟

اين مسئله نيز منتفي است، چون در بيمارستاني كه پيچيده ترين فرايندهاي جراحي به خوبي انجام مي شود بعيد است كه يك عمليات سازماني با حداكثر 4 يا 5 مرحله، موضوع پيچيده اي به نظر برسد .پس مديران و كاركنان هم مي دانند و هم مي توانند :

چرا سازمانهايي كه هم مي دانند و هم مي توانند، خروجي كيفيت آنها هنوز راضي كننده نيست ؟

به نظر مي آيد مسئله اصلي در ندانستن يا نتوانستن نيست بلكه در خواستن است. يعني ميل به تغيير، ميل به بهبود و ارتقاء، ميل به رشد مستمر.اگر رويكرد حاكميت باليني ايجاد ميل به تغيير و خواستن در بيمارستان باشد در آينده نزديك شاهد تحول در كيفيت خواهيم بود . اما اگر رويكرد آن فقط دانستن و توانستن باشد هر چند مفيد است اما در آينده اي نزديك با ورود موج جديدي از مباحث كيفيت ، حاكميت باليني نيز در حوزه روش هاي كيفيت مورد استفاده در نظام بهداشت و درمان كشور، به خاطره ها سپرده خواهد شد .


تاریخ به روز رسانی:
1391/12/22
تعداد بازدید:
2155
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal