شرح وظايف دفتر پرستاري

شرح وظايف دفتر پرستاري

 

مدير پرستاري

 
 
وظايف واختيارات

1- برآورد نيروي پرستاري مورد نياز در بيمارستانهاي تابعه و اعلام به مسئولين ذيربط

2- كنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات تعيين شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در انجام امور پرستاري طبق دستورالعملها و شرح وظايف مربوطه و ايجاد هماهنگي در عمليات پرستاري مراكز تابعه

3- رهبري وهدايت روساي پرستاري مراكز تابعه

4- تشكيل كميته هاي كنترل كيفيت مراقبت پرستاري و همكاري به عنوان عضو در كميته هاي مختلف

5- نظارت بر اجراي مراقبت ها بر اساس استانداردهاي پرستاري

6- شركت در انجام و اجراي طرح ها و برنامه هاي تحقيقاتي و پيشنهادات، بمنظور بهره وري كامل از نيروهاي موجود كادر پرستاري واحدهاي تابعه

7- همكاري و هماهنگي با دفتر پرستاري وزارت متبوع در تدوين آئين نامه هاي پرستاري

8- نظارت و سرپرستي، راهنمائي و تعيين خط مشي جهت كارشناسان دفتر، مديران پرستاري و در صورت لزوم كادر پرستاري مراكز تابعه

9- هماهنگي و همكاري متقابل با فعاليتهاي مراكز تابعه و دانشكده هاي پرستاري

10- بررسي و برآورد نيازهاي آموزشي ضمن خدمت و ايجاد تسهيلات بمنظور شركت پرسنل در كنفرانسها و سمينارها و نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي

11- بازديداز مراكز و گزارش پيشرفت فعاليتها و مشكلات پرستاري به مقام مافوق

12-كسب اطلاعات در خصوص آخرين پديده هاي علمي پرستاري و پياده نمودن الگوهاي مطلوب در سطح دانشگاه

13- تهيه و تنظيم برنامه هاي تحقيقاتي جهت افزايش بهره وري و ارتقاء كيفي مراقبت از بيمار و بهبود مستمر برنامه هاي آموزشي( تحقيقات كارشناسان ارشد)

14- تشكيل جلسات با مديران پرستاري بمنظور توجيه اهداف، قوانين و مقررات و آئين نامه هاي اجرائي پرستاري

15- ارزشيابي كارشناسان دفتر و مديران پرستاري بيمارستانها و مراكز تابعه

16- عزل ونصب مديران پرستاري مراكز تابعه و نظارت بر عزل و نصب سوپروايزرين و سرپرستاران مراكز تابعه

17- مصاحبه و بررسي درخواستهاي استخدامي، انتقالي، بازنشستگي و بازخريدي كادر پرستاري

18- بررسي درخواستهاي مسافرتهاي خارج از كشور كادر پرستاري جهت انجام تحقيقات و شركت در كنفرانسها و فعاليتهاي بين المللي و ادامه تحصيلات تكميلي و ماموريتها ي آموزشي و فرصتهاي مطالعاتي

19- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه انطباق امور پزشكي با موازين شرع مقدس

20- رسيدگي به شكايات و مسائل و مشكلات كادر پرستاري

21- بررسي، نظارت و پيشنهادات در خصوص تغييرات در تشكيلات سازماني كادر پرستاري مراكز تابعه

22- نظارت بر تهيه و تنظيم، جمع آوري آمار و اطلاعات پرسنل پرستاري و تختهاي موجود و فعال مراكز تابعه

23- مصاحبه جهت انتخاب و تعيين محل خدمت پرسنل پرستاري استخدامي، انتقالي و ...

24- همكاري و هماهنگي در مواقع اضطراري با مراكز تحت پوشش ، هماهنگي با معاونت درمان و ساير مديران و گزارش فعاليتها

25- همكاري در تنظيم بودجه ساليانه

26- رشد و توسعه ارائه خدمات پرستاري در سطوح مختلف جامعه

27- همكاري بر حسن اجراي فعاليتهاي كميته هاي كنترل عفونت در مراكز درماني

28- همكاري و نظارت در صدور پروانه اشتغال به كار پرستاران

29- بررسي مسائل و مشكلات رفاهي كادر پرستاري و ارائه راهكارها به مسئولين ذيربط

30- برگزاري مراسم به مناسبت هاي مختلف
 
 
 


كارشناس پرستاريوظايف واختيارات:

1 . نظارت برنحوه ارائه خدمات به بيماران توسط پرستاران

2 . تهيه وگزارش عملكرد به مسئولين مربوطه

3. ارزشيابي سالانه بيمارستانهاي دوستدار كودك

4. برنامه ريزي جهت دوره هاي آموزش غير حضوري

5.هماهنگي و پيگيري جلسات مترونها

6. ثبت آمار واطلاعات پرسنل پرستاري دروب سايت وزارتخانه

7. پيگيري پرونده هاي بهداشتي پرسنل بيمارستانهاي تابعه دانشگاه از نظر هپاتيت، مننژيت و ...

8. تشكيل پرونده هاي بهداشتي و اطلاعاتي جهت پرسنل جديد الاستخدام، طرح، پيماني، قراردادي و ...

9. دبيركميته هاي برگزار شده دردفتر پرستاري

10. پيگيري بندهاي صورتجلسه كميته هاي دفتر پرستاري

11. ارزشيابي سالانه بيمارستانهاي تابعه

12. دبيركارگاهها و مراسم برگزارشده از طريق دفتر پرستاري

13. همكاري در طرحهاي پژوهشي دفتر پرستاري

14. هماهنگي جهت آموزش نيروها

15.مسئول دبيرخانه دفتر پرستاري

16. نظارت برحسن اجراي قوانين ومقررات دراتاقهاي عمل مراكز درماني

17.تهيه و تنظيم پمفلت براساس نيازهاي آموزشي بيمارستان
 
 
 

كارشناس طرحوظايف واختيارات:

1. اجراي دستورالعمل عمل هاي ابلاغي در راستاي سياست هاي دفتر پرستاري

2. پيگيري مكاتبات روزانه سيستم اتوماسيون

3. تهيه و تنظيم مكاتبات دفتر پرستاري

4. انجام امور مربوط به سايت دفتر پرستاري و به روز رساني سايت

5. تهيه آمار ماهيانه نيروهاي پرستاري با مشخصات كامل از بيمارستان هاي تابعه استان برابر فرمت تنظيم شده در دفتر پستاري

6. پيگيري و محاسبه كمبود نيروها به تفكيك رده هاي مختلف

7. محاسبه نيروهاي ورودي و خروجي (جديدالورود –طرحي و استخدامي)

8. جمع آوري آمار نيروهاي استعلاجي طولاني مدت(مرخصي زايمان)

9. هماهنگي و پيگيري جلسات مديران پرستاري و تنظيم صورت جلسات

10. انجام امور بايگاني دفتر پرستاري

11. همكاري در انجام بازديد هاي كيفي مراكز و تهيه گزارشات مربوطه

12. همكاري در برگزاري برنامه هاي آموزشي

13. تهيه پمفلت هاي آموزشي و مطالب علمي

14. اطلاع رساني قوانين و دستورالعمل هاي جديد به مديران پرستاري مراكز تابعه
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1394/03/10
تعداد بازدید:
3596
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal