۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
معرفي واحد
تاریخ به روزرسانی: 1392/05/22
شرح وظايف

1) توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني :

مكان يابي ، تهيه نقشه پراكندگي جمعيت ، ايجاد و راه اندازي واحدها. بازنگري ادواري طرح گسترش شبكه ها
2) تأمين و توزيع تجهيزات :
برآورد نياز ، تأمين اعتبار ، خريد و توزيع تجهيزات واحدهاي بهداشت درماني
3) برآورد و ـأمين نيروي انساني :
تأمين نيازها و اولويتهاي نيروي انساني واحدهاي بهداشتي – درماني ، توزيع و نظارت بر اجراي ضوابط
مربوطه ، نظارت در پذيرش بهورزان
4) بهبود استاندارد منابع :
توسعه و بهبود استاندارد واحدهاي بهداشتي درماني ، اولويت بندي احداث ، تعيين مكان براي احداث ،
نظارت و هماهنگي در احداث بناها
5) برنامه ريزي نظارت و پايش و ارزشيابي :
برنامه ريزي ساليانه و ميان مدت ، تهيه برنامه نظارت بر واحدها و اجراي آن ، ارزشيابي خدمات و اثر
بخشي آنها
6) آموزش و بازآموزي :
آموزش نيروهاي جديدالورود، بازآموزي كاركنان بويژه بهورزان و مربي رابطان
7) امور ساختماني
8) داوطلبين سلامت
9) بازنگري طرح گسترش مراكز و خانه هاي بهداشت
10) جذب خودياري و كمك هاي مردمي
11) آگاهي كامل از قوانين و مقررات اجرائي برنامه پزشك خانواده و مطالعه كامل دستورالعمل هاي مربوطه
12) شناخت وضعيت جمعيتي و جغرافيائي منطقه
13) تجهيز مراكز بهداشتي درماني جهت استقرار تيم هاي سلامت
14) عقد قرارداد با پزشكان و ماماها جهت همكاري در طرح
15) محاسبه حقوق پرداختي به پزشكان و ماماهاي تيم سلامت بر اساس مكانيسم پرداختي مندرج در
دستورالعمل بيمه روستائي
16) پايش عملكرد تيم هاي سلامت
17) آموزش مهارت ها و آگاهي هاي مورد نياز تيم هاي سلامت
18) همكاري با گروه پايش بيمه خدمات درماني
19) نظارت بر اخذ مرخصي و پاس ساعتي اعضاي تيم سلامت و تأمين پزشك جانشين در مواقع مرخصي
20) محاسبه تخصيص كارانه بيمه روستائي پرسنل محيطي و ستادي بر اساس دستورالعمل هاي موجود
21) معرفي پزشكان و ماماهاي عقد قرارداد شده به بيمه خدمات درماني
22) نظارت بر وجود اقلام داروئي مورد نياز سطح يك در داروخانه هاي مراكز مجري طرح
عقد قرارداد با داروخانه ها ، آزمايشگاه ها و مراكز راديولوژي بخش خصوصي جهت ارائه خدمات مورد
نياز به جمعيت تحت پوشش بيمه روستائي

تعداد بازدید: 1146
خراسان جنوبي-شهرستان نهبندان-بلوار امام رضا(ع)-
تلفن: 32933803 الي 32933800,    دورنگار: 05632933803 الي 05632933800,  كدپستي     E-mail: [nehbandan@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal