آیین نامه ها
معاونت تحقيقات >>>  شوراي پژوهشي
 

              

 

 
به منظور تهيه وتدوين برنامه هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرائي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت هاي پژوهشي ، شوراي پژوهشي تشكيل مي شود.
 
 
اعضاي شوراي پژوهشي:
 
الف معاون پژوهشي دانشگاه
ب- معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه
ج- معاون پژوهشي يا نمايندگان دانشكده هايي كه حداقل دوره تحصيلي كارشناسي ارشد را دارا هستند.
د- يك محقق از هريك از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاه با معرفي رئيس دانشگاه (حداكثر 5 نفر)
هـ - دو تن اعضاي هيئت علمي ، صاحب فعاليت هاي پژوهشي ارزنده به پيشنهاد معاون پژوهشي و تصويب شوراي دانشگاه.
 
 
وظايف شوراي پژوهشي
 
الف همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيتت رئيسه
ب- ارائه پيشنهاد در زمينه هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله :
- بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه.
- هماهنگ ساختن زمان تعليم وتحقيق در دانشگاه
- مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل وخارج دانشگاه.
- بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور ، منطقه واستان و چگونگي همكاري دانشگاه ومراكز صنعتي .
ج - تهيه وتدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق.
د بررسي وتدوين و پيشنهاد برنامه هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش.
هـ - پيشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزش.
و- تهيه و تدوين آئين نامه هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط
ز- بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي دهد.
ح- تصويب طرحهاي پژوهشي دانشگاه
ط- ترغيب وتشويق اعضاي هيئت علمي به تاليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي وايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي.
ي‌- پيشنهاد آئين نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي برمبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه.
ك ارزيابي ميزان توانمندي علمي وسنجش قابليت فارغ التحصيلان دانشگاه براي كار در جامعه از طريق اجراي طرحهاي تحقيقاتي ويژه.
ل تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه هاي علمي و فني كشور.
م برنامه ريزي فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي.
ن پيشنهاد اهداف و خط مشي پژوهشي دانشگاه .
                                                                    
 
                                                                                                   

 

 


تاریخ به روز رسانی:
1392/10/29
تعداد بازدید:
7232
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal