EN
نقشه سایت
پست الکترونیک
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
دانشكده آموزش پژوهش اساتيد/دانشجويان
دانشكده پزشكي آموزش دانشكده پزشكي پژوهش دانشكده پزشكي اساتد/دانشجويان دانشكده پزشكي
راهنمای رشته اطاق عمل
تاریخ به روزرسانی: 1392/02/08
 
 
     راهنماي رشته اتاق عمل پيوسته
 
 
 
 
 
مقدمه:
 با عرض خير مقدم به دانشجويان عزيز به سنگر علم ومعرفت، هدف از ارائه اين مطالب آشنايي شما با رشته اتاق عمل پيوسته، چگونگي ثبت نام وانتخاب واحد در هر نيمسال ،ادامه تحصيل وطرح مي باشد ،لطفاً موارد گفته شده را به دقت مطالعه ودر صورت هر گونه اشكال ويا راهنمايي بيشتر به دفتر گروه مراجعه فرماييد.
 
 
نام وتعريف رشته :
 رشته كارشناسي پيوسته اتاق عمل شاخه اي از علوم پزشكي (پيراپزشكي )است كه طي اين دوره دانشجويان اتاق عمل با اصول جديداتاق عمل وتكنولوژي هاي نوين جراحي در جراحي هاي تخصصي وفوق تخصصي آشنا شده ومراقبت و كمك به اداره بيمار را قبل ،حين وبعد عمل مي آموزند.
دانش آموختگان اين رشته عضوي از تيم بهداشتي درماني خواهند بود كه به عنوان بخشي از تيم جراحي براي كمك به اجراي يك عمل جراحي با نتايج مطلوب در بخشهاي اتاق عمل بيمارستان ،بخشهاي مداخله تشخيصي درماني ومراكز مراقبتي سيار ايفاي نقش مي نمايند.
 
 
شرايط ونحوه پذيرش :
 -         پذيرش دانشجو صرفاً از طريق آزمون سراسري وبصورت متمركز خواهد بود .
-         داوطلبان بايستي ازسلامت كامل جسمي وروحي برخوردار باشند.
-         شرايط ديگر مثل بورسيه ندارد.
 
 
تعداد واحد هاي درسي :
 òدروس عمومي                                22 واحد
 òدروس پايه ،اختصاصي وكارآموزي        84 واحد
 òكارآموزي در عرصه                           24 واحد
 
برنامه ترم بندي هشت نيمسال روي سايت دانشگاه موجود است .
 
براي هرسال تحصيلي تقويم دانشگاهي اعلام مي گردد كه طبق تاريخهاي آن دانشجو براي اخذ واحد هر نيمسال به استاد راهنماي مربوطه مراجعه مي كند.
 
انتخاب واحد از طريق سايت دانشگاه صورت مي گيرد.
 
لطفاً به تاريخهاي ذكر شده دقت نموده ودر موعد مقرر جهت اخذ واحد مراجعه نماييد در غير اين صورت طبق مقررات با شما رفتار خواهد شد .
 
دروسي كه نياز به پيشنياز دارند:
           1-       تربيت بدني 2
2-       تشريح 2
3-       فيزيولوژي 2
4-       آسيب شناسي
5-       ايمنولوژي
6-       خون شناسي وانتقال خون
7-       داروشناسي
8-       اصطلاحات پزشكي
9-       زبان تخصصي
10-     بهداشت روان در اتاق عمل
11-     روش احياي قلبي ريوي واصول مراقبتهاي ويژه
12-     آشنايي با بيماريهاي داخلي
13-     تكنولوژي جراحي در جراحيهاي (گوارش وغدد،زنان وارولوژي،قلب وتنفس، اعصاب وارتوپدي، ENTفك صورت  وچشم،اطفال،پوست وسوختگي وپيوند)
14-     اصول پيشرفته مراقبت در اتاق بهبودي
15-     كارآموزي مهارتهاي پرستاري در بخشهاي داخلي وجراحي
16-     كارآموزي رفتار در اتاق عمل
17-     كارآموزي بخش استريل مركزي
18-     كارآموزي اصول وفنون عملكرد فرد سيار واسكراب
19-     كارآموزي تكنيك اتاق عمل
20-     كارآموزي روشهاي احياي قلبي ريوي
21-     كارآموزي اصول مراقبت در اتاق بهبودي
22-     كارآموزي مديريت در اتاق عمل
23-     كارآموزي در اتاق عمل اورژانس
 

دروسي كه پيشنياز بقيه واحد ها مي باشند:

 

1-       فيزيولوژي1 و2

2-       تشريح 1 و2

3-       مقدمه اي بر تكنولوژي جراحي (يا به صورت همزمان)

4-       زبان عمومي

5-       روانشناسي عمومي

6-       آسيب شناسي

7-       بيهوشي

8-       روش احياي قلبي ريوي واصول مراقبتهاي ويژه

9-       اصول وفنون عملكرد فرد سيار

10-     اصول وفنون عملكرد فرد اسكراب

11-     اصول استريليزاسيون وضد عفوني

12-     كارآموزي رفتار در اتاق عمل

13-     كارآموزي اصول وفنون عملكرد فرد سيار واسكراب

14-     روش احياي قلبي ريوي واصول مراقبتهاي ويژه

15-     اصول پيشرفته مراقبت در اتاق بهبودي

16-     مديريت در اتاق عمل

17-     فوريتها

      18 -    كارآموزي تكنيك اتاق عمل

      19-     كارآموزي روشهاي احياي قلبي ريوي

 

 

 

     í دقت شود چنانچه ازهر كدام از واحد هاي ذكر شده در بالا دانشجو نتواند حد نصاب نمره را كسب نمايد ، در نيمسال بعد با      مشكل مواجه خواهد شد .
       در هر نيمسال تحصيلي براي هر واحد درس تئوري ويا كار آموزي ،طرح درس توسط استاد مربوطه داده خواهد شد كه اهداف   ،رئوس مطالب ،منابع وشيوه ارزشيابي را براي شما مشخص مي كند
 
 
 ميهماني:

 مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حد اقل يك نيمسال تحصيلي خود رادر دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

 * هر دانشجو ميتواند حداكثر (40% واحدها)در دوره كارشناسي  مهمان شود.

 * حداقل نمره قبولي دانشجوي مهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد.

  * واحد هايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده است ،بايد مجدداً بگذراند.

 
درخواست مهماني در فرمهاي مخصوص شورا به نام رئيس دانشكده نوشته شده و6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش تحويل داده شود.
 
 
انتقال :
 
دانشجوي متقاضي انتقال كه شرايط خاص انتقال مصوبه آئين نامه را داشته باشد ،بايد درخواست خود را كتباً با ذكر مورد ،
حد اقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش تحويل نماييد.و مستندات خود را ضميمه كند
 
 
مرخصي تحصيلي:
 

دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي در دوره كارشناسي دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند .

مدت مرخصي تحصيلي جزء حد اكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود. تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي ،حد اقل 2 هفته قبل ازشروع نام نويسي هر نيمسال ،توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تحويل گردد.
 
 
طرح نيروي انساني:
 

دوره طرح براي كارشناسهاي پيوسته اتاق عمل حد اكثر دو سال و بر اساس محل آن تعيين مي شود و درخواست گذراندن طرح بر حسب نياز به اداره نيروي انساني هر دانشگاه بايد داده شود.

 

تعداد بازدید: 1682
خراسان جنوبی- بیرجند  - خیابان آیت الله غفاری- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- ساختمان آموزش- دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 32440556-056 دورنگار: 31631600-056 کدپستی : 9717853577    E-mail: pira[@]bums.ac.ir
ورود اعضا
بستن
Powered by DorsaPortal