۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
فرایند بالینی
تاریخ به روزرسانی: 1395/05/20
 
 

فرایند تعمیر تجهیزات

فرایندجمع آوری و تحلیل خطا

فرایند تشکیل کمیته های بیمارستان

فرایند اجرای هر کمیته

فرایند استفاده از مرخصی استعلاجی

فرایند استفاده از مرخصی استعلاجی زایمان

فرایند استفاده از مرخصی استحقاقی

فرایند استفاده از پاس ساعتی

فرایند برگزاری کمیته های کنترل عفونت

فرایند انجام ظهور وثبوت فیلم درتاریکخانه

برسی و تائید ارتقاء طبقه استحقاقی کارکنان

تهیه وارسال آمار رادیولوژى بیمارستان

ثبت کامپیوترى گرافى هاى انجام شده دررادیولوژى

فرایند انجام آزمایشات دوره ای پرسنل

فرایند گرفتن کشت محیطی از بخش های بستری

گزارش دهی بیماریهای واگیربه معاونت بهداشتی

فرایندشستشوی وسایل شیشه ای

فرایند خرید لوازم مصرفی آزمایشگاهی

فرایندپیگیرى وتعمیر تجهیزات رادیولوژى

فرایند خرید ملزومات اداری

فرایندارزیابی توانمندی اولیه کارکنان

فرایندارزیابی توانمندی دوره ای کارکنان

آموزش و توانمند سازی کارکنان

فرایند ارسال زباله هاى بیمارستانی

فرایند درخواست مرخصی بدون حقوق

فرآیند استقرار هموویژلانس در بیمارستان

فرآیند درخواست بخش ها جهت خرید کالا

فرایند توجیه نیروهای جدیدالورود

فرایند پذیرش بیمارسرپایی درآزمایشگاه

فرآیند دادن آموزش به بیمار

فرآیند صدورحکم ماموریت اداری پرسنل

فرآیندآماده سازی سبزیجات

 

فرایندکنترل باکتریولوژی آب آشامیدنی

 

فرایند انجام آزمایشات دوره ای پرسنل

فرایند انجام آزمایشات ارسالی از بخش

فرایند خرید کالابالاى 21 میلیون تومان توسط تدارکات

بررسی و تائید ارتقاء رتبه پایه وارشد استحقاقی کارکنان

فرآیند درخواست انتقال مستخدم

تعیین، تصویب و تهیه ی داروهائی که جزء فارماکوپه بیمارستان نیستند

فرایند فرستادن وسایل جهت استریل شدن به صورت روزانه به واحد CSR

بررسی وارسال آمار عفونت های بیمارستانی به صورت ماهیانه به وزارت خانه

فرایند بررسی و تائید ارتقاء رتبه خبره و عالی استحقاقی کارکنان

فرایند جایگزین تجهیزات پشتیبان در مواقع نقص دستگاه

فرایندپذیرش بیماران ارجاعی ازمطب پزشکان طرف قراردادبیمارستان

فرایند آموزش های دوره ای تجهیزات پزشکی

فرایند جاری گزارش خرابی و تعمیر تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید: 240
خراسان جنوبي- بيرجند - خيابان غفاري- بيمارستان وليعصر (عج)
تلفن: 9-32443000-056     دورنگار: 32442088-056   كدپستي     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal