EN
نقشه سایت
پست الکترونیک
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۶ تير
درباره مدیریت توسعه واحدهای مدیریت توسعه سرمایه خدمات مدیریت توسعه سرمایه لینک های مفید
خدمات قابل ارائه
تاریخ به روزرسانی: 1393/07/17
خدمات قابل ارائه به مردم در حوزه مديريت توسعه سرمايه انسانيعنوان خدمت


توضيحات


ثبت مرخصي و ماموريت پرسنل حوزه هاي رياست و معاونت توسعه در سيستم حضور و غياب


برگه هاي مرخصي و ماموريت ارسال شده در سيستم اتوماسيون ( كارتابل مرخصي و ماموريت ) توسط كارشناسان مديريت توسعه دريافت و در سيتم حضور و غياب ثبت مي گردد


تنظيم ليست اضافه كاري و نظام نوين و .... نيروهاي رسمي ، پيماني و قراردادي در طول سال


ليستهاي كاركرد پرسنل هر ماهه به مديران حوزه ارسال و پس از جمع آوري ميزان پيشنهادي اضافه كار و تاييد معاونت محترم ليست نهايي تنظيم و به مديريت امور مالي جهت پرداخت ارسال مي گردد


صدور كارت حضور و غياب پرسنل


كاركنان جديد الورود پس از اعلام شروع بكار از واحد مربوطه و يا كاركناني كه به هر دليل كارت تايمكس آنان غير قابل استفاده باشد به مديريت توسعه مراجعه و كارت جديد حضور و غياب براي آنان صادر مي گردد


كنترل و بروز نمودن سيستم حضور و غياب نسبت به ورود و خروج پرسنل با همكاري انتظامات دانشگاه


ليست كاركناني كه بدون زدن كارت تايمكس از دانشگاه خارج مي شوند و يا ساعت پاس شخصي و اداري آنها بايستي اصلاح گردد و كاركناني كه كارت خود را فراموش كرده اند بصورت روزانه براي ثبت و بروز نمودن و اصلاح در سيستم حضور و غياب به مديريت توسعه ارسال مي گردد


تنظيم شيفت هاي كاري پرسنل واحد هادر نرم افزار حضور و غياب با نظر مديران واحد ها


كاركنان شيفتي مانند سلف ، تاسيسات ، عصر كتابخانه ، اطلاعات دارويي و ... و همچنين انواع متقاضيان استفاده از خدمت پاره وقت يا پاس شير و ..... پس از هماهنگي مدير واحد به كارشناسان توسعه مراجعه و شيفت خاصي جهت آنان در سيستم تعريف مي گردد


تهيه و تدوين آمار و گزارشات درخواستي استانداري و وزارتخانه


كليد ي آمار و مكاتباتي كه نياز به جمع آوري اطلاعات از حوزه هاي مختلف و مديران واحدها دارد توسط كارشناسان مديريت توسعه يكپارچه و سپس به وزارتخانه ارسال مي گردد


پيگيري و ارجاء نامه هاي واصله به مديريت توسعه سرمايه انساني


كليدي مكاتبات مربوط به شروع بكار ، ماموريت و درج مدرك و مرخصي و ماموريت و .... بايستي از طرف كارتابل مديريت توسعه به واحدها و كارشناسان مربوطه ارسال گردد


تهيه و اصلاح پيش نويسها و توليد نامه هاي مربه مديريت منابع انساني


تهيه پيش نويسهاي حسب مورد و توليد نامه ها پس از پاراف مدير محترم توسعه توسط كارشناسان توسعه انجام مي شود


انجام امور مربوط به دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهاد هاي دانشگاه


كليه امور مربوط به سيستم نظام پيشنهادهاي دانشگاه توسط كارشناسان مديريت توسعه( خانم رزگي و آقاي كريمي ) انجام مي شود


انجام امور مربوط به دبيرخانه كميته احصاء و اصلاح فرآيندها و طرح تكريم ارباب رجوع


كليه ي پيگيري امور مربوط به تكريم ارباب رجوع و فرمهاي نظر سنجي كه بصورت دستي يا الكترونيكي تكميل گرديده، توسط كارشناسان مديريت توسعه انجام مي گردد


ثبت نام از متقاضيان طرح و پيام آوران بهداشت


كليه فارغ التحصيلان رشته هاي مشمول خدمت پزشكلن و پيراپزشكان وزارت بهداشت جهت انجام خدمات قانوني خويش در اين دانشگاه بايستي بصورت الكترونيكي فرم مربوطه را تكميل نمايند


صدور معرفي نامه شروع به طرح يا پيام آوري


پس از دريافت تاييديه تحصيلي ( بصورت الكترونيكي) بررسي مدارك متقاضيان طرح و اعلام نياز واحد هاي دانشگاه ابلاغ طرح صادر مي گردد.


صدور انواع معافيت هاي قانوني مشمولين طرح


پس از دريافت تاييديه تحصيلي ( بصورت الكترونيكي) و بررسي مدارك متقاضيان معافيت از طرح و استعلام هاي قانوني در صورت وجود شرايط معافيت (تك فرزند بودن ، فرزند جانباز بالاي 50 در صد و ...) ، اين گواهي صادر مي گردد


تنظيم و نشر آگهي هاي استخدامي و جذب نيرو بر اساس مجوز هاي تخصيص يافته


پس از تخصيص مجوز هاي استخدامي و برآورد نياز هاي دانشگاه برابر مقررات نسبت به تنظيم و نشر آگهي استخدام اقدام مي گردد


برگزاري آزمون هاي استخدامي و جذب نيرو


پس از ثبت نام متقاضيان و بررسي اوليه مدارك ارسالي آزمون استخدامي برابر ضوابط تعيين شده برگزار ميگردد


تشكيل پرونده جهت پذيرفته شدگان نهايي آزمون ها و انجام مكاتبات اداري


پس از اعلام نتايج نهايي توسط هسته گزينش دانشگاه پرونده پذيرفته شدگان تشكيل و مكاتباتي از قبيل گواهي عدم سوء پيشينه و تعهد محضري و گواهي تندرستي و .... تشكيل ميگردد.


صدور احكام استخدامي


پس از شروع بكار نيروهاي جديدالورود احكام استخدامي برابر مقررات صادر ميگردد


تبديل وضعيت پرسنل پيماني به رسمي آزمايشي بر اساس قوانين مربوطه


طبق مصوبه هيات امنا پرسنل پيماني واجد شرايط ( حداقل 3 سال سابقه خدمت و رضايت از عملكرد و ...... ) جهت تبديل وضعيت به هسته گزينش دانشگاه معرفي مي گردند


تبديل وضعيت پرسنل رسمي آزمايشي به رسمي قطعي بر اساس قوانين مربوطه


طبق مصوبه هيات امنا پرسنل رسمي آزمايشي واجد شرايط ( حداقل 1 سال سابقه رسمي آزمايشي و رضايت از عملكرد و ...... ) جهت تبديل وضعيت به هسته گزينش دانشگاه معرفي مي گردند


بررسي و تاييد اوليه پرونده كاركنان داراي شرايط ارتقاء رتبه يا طبقه


پرسنلي كه واجد شرايط ارتقاء رتبه يا طبقه مي باشند پس از ثبت اطلاعات اوليه در سامانه ارتقاء رتبه و طبقه وزارت ، اطلاعات وارد شده توسط واحد كارگزيني بررسي و پس از تاييد به واحد تشكيلات و طبقه بندي مشاغل ارسال ميگردد


صدور كليه احكام پرسنلي


كليه احكام پرسنلي اعم از افزايش حقوق ابتداي سال – ارتقاء رتبه –ارتقاء طبقه و غيره پس از دريافت بخشنامه ها و صورتجلسات مربوطه برابر قوانين صادر و به پرسنل ابلاغ مي گردد


بررسي پرونده پرسنل در شرف بازنشستگي


توضيحات


تنظيم فرم تعيين حقوق و مزاياي پرسنل بازنشسته و ارسال آن به سازمان بازنشستگي


توضيحات


صدور ابلاغيه هاي برقراري كمك هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان


توضيحات


انجام مكاتبات بازنشستگان جهت پرداخت پاداش ؛ هزينه سفر و ......


توضيحات


انجام كليه مكاتبات مربوط به تغيير صندوق بيمه بازنشستگي پرسنل


توضيحات


صدور معرفي نامه هاي ضريب كا و متعهدين خدمت

توزيع فرمهاي ارزشيابي كاركنان بين واحدهاي ذيربط و پيگيري امر تا حصول نتيجه


توضيحات


بررسي و تاييد فرم هاي ارزشيابي ارسالي از واحد ها


توضيحات


بررسي و تاييد فرم هاي تمديد ضوابط استخدام پيماني پرسنل مشمول


توضيحات


ثبت مرخصي هاي استعلاجي و استحقاقي در سيستم پرسنلي


توضيحات


صدور احكام استعلاجي پرسنل


توضيحات


كنترل وضعيت مرخصي هاي ذخيره شده و صدور وضعيت مرخصي پايان سال


توضيحات


صدور ابلاغيه هاي پرداخت ذخيره مرخصي منجر به بازنشستگي


توضيحات


صدور ابلاغيه هاي پرداخت كمك هزينه هاي فوت و ازدواج


توضيحات


مطالعه درخواست هاي انتقال – ماموريت و مرخصي بدون حقوق و بررسي مدارك كاركنان


توضيحات


جمع آوري سوابق و اطلاعات پرسنل انتقالي و مامور


توضيحات


صدور ابلاغ تعيين محل خدمت پرسنل مذكور و احكام انتقال و ماموريت


توضيحات

تعداد بازدید: 3278
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبی- بیرجند  - خیابان آیت الله غفاری- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه - طبقه اول
تلفن: 32431183-056     دورنگار: 32381117-056   کدپستی:9717853577     E-mail:
ورود اعضا
بستن
Powered by DorsaPortal