معرفي پرسنل واحد كارگزيني

سمت: مسئول كارگزيني 

نام و نام خانوادگي: خديجه آخوندي
خانم آخوندي
مدرك: كارشناس مديريت 
ايميل: kh.akhodi@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2833

مستقيم:05631632833 
فكس: 05632445675
   همكاران: 
 

سمت: كارگزين

نام و نام خانوادگي: محمد حسين محمدي
محمدي
مدرك: كارشناس مديريت  

تلفن داخلي: 2830

مستقيم: 05631632830
فكس: 05632445675
 

سمت: ثبت مرخصي  

نام و نام خانوادگي: ام البنين كاظم نژاد
كاظمي
مدرك:  كارشناس علوم انساني

تلفن داخلي: 2831

مستقيم: 05631632831
فكس: 05632445675
 
 

معرفي واحد :

واحد كارگزيني بعنوان يك واحد ستادي در حيطه مركز بهداشت ودرمان شهرستان بيرجند و مراكز بهداشتي درماني تابعه مركز بهداشت بيرجند انجام وظيفه مي­نمايد و كليه امور كارگزيني اين واحدها را تحت پوشش قرار ميدهد

شرح وظايف: 

1.       تهيه پيش نويس نامه هاي مختلف اداري و كارگزيني و احكام مربوطه

2.       تهيه پيش نويس خلاصه پرونده استخدامي كارمندان بطور كامل

3.       بررسي خلاصه پرونده استخدامي كاركنان

4.       رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام؛تبديل وضع استخدامي؛ترفيع و بازنشستگي و تعيين و برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه بگيري

5.        بررسي شكايات كارمندان و تهيه پيش نويس پاسخهاي لازم طبق قوانين و دستور مقام مافوق

6.       انجام رسيدگيهاي مقدماتي بمنظور تعيين مدت خدمات مختلف كارمندان

7.       راهنمايي شاغلان طبقه در انجام وظايف محوله

8.       امور مربوط به مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان و متعهدين خدمت

9.       امور مربوط به مشمولين پيام آورانم بهداشت

10.   انجام امور مربوط به مرخصي پرسنل رسمي ،پيماني،قراردادي و طرح پزشك خانواده

11.   انجام ساير امور مربوطه

 
4098
1397/04/03
تاريخ چاپ:
۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
Powered by DorsaPortal