دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دزگ - چاه قرات - قله قوچ (12 آبان 91)

كوهپيمايي مسير دزگ - چاه قرات - قله قوچ

12 آبان 1391
اعضاي گروه: بيدختي، عابديني، اميرآبادي زاده، نجفي، حسيني، فاروقي نيا، لشكري، بهرامي
IMG_6947.jpg
IMG_6947.jpg
IMG_6960.jpg
IMG_6960.jpg
IMG_6964.jpg
IMG_6964.jpg
IMG_6968.jpg
IMG_6968.jpg
IMG_6970.jpg
IMG_6970.jpg
IMG_6973.jpg
IMG_6973.jpg
IMG_6980.jpg
IMG_6980.jpg
IMG_6998.jpg
IMG_6998.jpg
IMG_6999.jpg
IMG_6999.jpg
IMG_7007.jpg
IMG_7007.jpg
IMG_7008.jpg
IMG_7008.jpg
IMG_7012.jpg
IMG_7012.jpg
IMG_7019.jpg
IMG_7019.jpg
IMG_7020.jpg
IMG_7020.jpg
IMG_7030.jpg
IMG_7030.jpg
IMG_7033.jpg
IMG_7033.jpg
IMG_7044.jpg
IMG_7044.jpg
IMG_7055.jpg
IMG_7055.jpg
IMG_7058.jpg
IMG_7058.jpg
IMG_7059.jpg
IMG_7059.jpg
IMG_7063.jpg
IMG_7063.jpg
IMG_7068.jpg
IMG_7068.jpg
IMG_7069.jpg
IMG_7069.jpg
IMG_7072.jpg
IMG_7072.jpg
1045
1392/04/02
Powered by DorsaPortal